Månad: april 2019

Satsning på marknadsföring av yrket vindkrafttekniker

Uppsala universitet  har i veckan dragit i gång ett ettårigt projekt för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker, arbetskraftsbehovet och de utbildningar till yrket som finns.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och i arbetet samarbetar Uppsala universitet bland annat med Arbetsförmedlingen, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, det så kallade Sollefteåprojektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Vindkraftcentrum.se

I veckan inleddes arbetet med en tvådagars workshop på Campus Gotland i Visby.

– Utbyggnaden av vindkraft kommer att vara omfattande över hela landet i många år framöver när vi ska förverkliga riksdagsbeslutet att all elproduktion i Sverige ska vara 100 % förnybar och fossilfri senast år 2040, konstaterar Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och fortsätter:

– Redan idag har vi en brist på vindkrafttekniker och branschens bedömning är att vi behöver ett årligt tillskott på cirka 150 nya vindkrafttekniker under många år framöver för att klara kompetensförsörjningen. Därför är det här projektet viktigt.

Samverkansprojektet ” Marknadsföring av vindkrafttekniker” kommer att arbeta med att öka kännedomen om och marknadsföra de två YH-utbildningar till vindkrafttekniker som finns i Sverige idag (Campus Varberg i Halland och Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund), men även andra utbildningsmöjligheter inom vindkraft – och som en direkt konsekvens av detta även arbeta med att öka kännedomen och kunskapen om yrket vindkrafttekniker och det stora arbetskraftsbehov som finns de kommande 20-30 åren.

– Projektets främsta syfte är att främja arbetet för att minska bristen som finns på vindkrafttekniker och skapa förutsättningar för att kompetensförsörjningen ska klaras såväl för den planerade vindkraftutbyggnaden som drift och underhåll av de befintliga 3500 vindkraftverk som finns i Sverige idag, säger Erik Löfgren.

Redan idag finns flera aktiviteter planerade i det ett-åriga projektet:

• Engagera vindkrafttekniker som agerar ambassadörer för yrket och berättar om sin vardag i sociala medier.

• En marknadsföringsbroschyr om yrket och de utbildningar som finns kompletterat med bland annat VR-filmer och annat digitalt material.

• En rapport om utmaningarna i framtiden baserat på djupintervjuer och workshop med branschföreträdare, studenter och utbildare.

– Många arbetar med de här frågorna redan idag, men arbetet behöver koordineras och göras mer samstämmigt och därför är vi mycket glada över att Uppsala universitet tagit det här initiativet och att Energimyndigheten beviljat projektmedel, säger Erik Löfgren.

Fokus på förnybar energi i montern på företagsmässa

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” medverkade i Energidalens monter på Höga Kusten Företagsmässa med tema förnybar energi och vilka möjligheter det kan innebära för vår region i framtiden.

Det är drygt ett halvår kvar på projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och parallellt med arbetet att slutföra arbetet i projektet arbetar vi nu med att ta fram förslag på hur arbetet kan organiseras och leva vidare i framtiden.

En utgångspunkt är det kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB.

Under Höga Kusten Företagsmässa i Sollefteå 5-6 april medverkade därför projektet i Energidalens välbesökta monter på mässan där Hans Pahlin och Erik Löfgren medverkade och diskuterade såväl vindkraft som andra förnyelsebara energikällor med de många besökarna.

I samband med företagsmässan höll även Hans Pahlin och Erik Löfgren två miniföredrag från stora scenen på temat ”Energidalen – med fokus på förnybar energi”.

– Sverige ska ju enligt riksdagsbeslut ställa om till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040 och här har vår region stora möjligheter att vara med och skapa affärer, sa Hans Pahlin.

– Redan idag är vi en viktig aktör inom kraft- och energibranschen och med omställningen till 100 % förnybart kan det här bli en möjliggörare för hållbar tillväxt och utveckling, sa Erik Löfgren.