Månad: augusti 2019

Höstterminens första nyhetsbrev från projektet

Nyhetsbrev nummer 6/2019 från projekt ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

  • Ny hemsida för projektet – energidalen.nu
  • Sollefteå kommun och Mittuniversitetet i nytt samarbete
  • Välbesökt informationskväll med Jämtkraft på Gränsgården i Fullsjön
  • Dags för branschforum med Vindkraftcentrum i Torpshammar

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf-fil:
Nyhetsbrev nr6 2019

 

Välbesökt infokväll med Jämtkraft i Fullsjön

Den 28 augusti genomförde Jämtkraft ett informationsmöte i Fullsjön om den planerade vindkraftparken med 45 turbiner öster om Hocksjön utanför Ramsele.

Det är flera större vindkraftprojekt på gång runt om i Sollefteå kommun.

Till ett av de större hör Hocksjön Vind ABs planerade vindkraftpark öster om Hocksjön utanför Ramsele. Bakom Hocksjön Vind AB står Jämtkraft och Persson Invest.

Onsdagen den 28 augusti hölls en välbesökt informationskväll på bygdegården Gränsgården  i Fullsjön för berörda och intresserade om det kommande projektet.

– Vår målsättning är att vi ska kunna påbörja markarbeten med till exempel skogsavverkning, förstärkning av vägar och brytande av nya vägar i slutet av detta år. 2020 hoppas vi kunna påbörja byggnadsarbetena och att vindkraftverken ska kunna resas och driftsättas under 2021, berättade projektledaren Gabriel Duveskog.

Informationskvällen var en av många inplanerade under projektets gång.

– Vi vill att det här projektet ska genomsyras av transparens och öppenhet med en öppen dialog med boende, berörda och intresserade under hela den här ”resan”, berättade Gabriel Duveskog.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk i ”Hocksjönprojektet” som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll.

Läs mer om projektet på Jämtkrafts webbplats:
https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vindkraft/planerade-vindkraftsprojekt/hocksjon/

 

Kompetens- och utvecklingsnav för förnybart och elintensivt

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett samarbetsavtal med syftet att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri.

I samband med undertecknandet av samarbetsavtalet i mitten av augusti hölls en gemensam workshop i Sollefteå med representanter från Mittuniversitetet, Sollefteå kommun, Energidalen och konsultföretaget Pro&Pro.

Målsättningen med arbetet är bland annat att öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten 2019 genomförs ett arbete under ledning av Pro&Pro för att identifiera möjligheter till bättre resursutnyttjande samt utbildningskvalitet genom samverkan och samarbete.

I samarbetsprojektet under hösten kommer man därför att framförallt satsa på två områden

  1. Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energi och elintensivt.
  2. Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetet med höstens två arbetsområden i projektet ska vara slutfört den 30 november.

Nytt samverkansavtal med Mittuniversitetet

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn. Målsättningen är att projektet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området och leda till ett nytt gymnasieprogram i Sollefteå.

− Vi ser goda möjligheter till utveckling för båda parter genom samarbetet med Sollefteå kommun, som är en av Sveriges största producenter av förnybar energi genom vattenkraft och vindkraft. Vi inleder med en omvärldsanalys som ska ligga till grund för att gemensamt arbeta fram en handlingsplan kring energiutbildningar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan, naturvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

I avtalet mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun avsätts 320 000 kronor, 160 000 kronor vardera, för projektet som, utöver omvärldsanalys och handlingsplan, också omfattar en analys av de rekryteringsbehov som energisektorn har regionalt och i viss mån nationellt. Sollefteå kommun bedriver redan ett arbete som syftar till att ta position som ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav för fossilfri och förnyelsebar elproduktion samt elintensiv verksamhet. För att säkra kompetensförsörjning till regionen och stärka energipositionen har Sollefteå kommun beslutat att starta El- och energiprogrammet på gymnasiet.

− Ett fördjupat samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi är av stor vikt. Mittuniversitetets forskning och utbildning inom energisektorn är en tillgång för regionen och vår position inom energiområdet ger också kommunen möjlighet att attrahera etableringar av elintensiv industri, säger Johan Andersson (C), kommunalråd i Sollefteå kommun.

Mittuniversitetet har idag två utbildningsprogram inom energisektorn,  energiingenjör och elkraftingenjör. Energiingenjör är ett högskoleingenjörsprogram som drivs i två former, som campusutbildning och som distansutbildning. Tillsammans med Luleå tekniska universitet och Umeå universitetet finns också ett gemensamt utbildningsprogram till elkraftingenjör. Programmet drivs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen och dess medlemsföretag.

− Vi arbetar på olika sätt för att göra våra utbildningar mer attraktiva för att locka fler studenter. I det arbetet kan det vara intressant att initiera olika samarbeten med gymnasieprogram i regionen eller andra universitetet om det bidrar till att öka kvaliteten på utbildningarna, säger Hans-Erik Nilsson.