Månad: oktober 2019

Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå

Hans Pahlin, projektledare
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, leder arbetet att göra en förstudie för hur man skulle kunna ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun för förnybar energi och elintensiva industrier.

Sollefteå kommun har påbörjat arbetet att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Målet är att den ska kunna bli ett underlag som tydliggör för investerare var det är lämpligt att satsa på till exempel förnybar energi och elintensiv industri i Sollefteå kommun.

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har fått i uppdrag av kommunledningen i Sollefteå att göra en förstudie hur en sådan lokal energiöverenskommelse skulle kunna se ut och tas fram.

– I det här läget vet vi inte hur slutresultatet kommer att bli. Men det vore bra med ett dokument som politiker och medborgare är överens om. Det i sin tur kan ge vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiva industrier i Sollefteå kommun, säger Hans Pahlin, projektledare i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Önskvärt är att få fram en lokal energiöverenskommelse där lämpliga områden för förnybar energi och elintensiva industrier är utpekade. Kanske det kan leda till ett tematiskt tillägg, en fördjupad översiktsplan eller något som motsvarar en plan att luta sig mot.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Sollefteå kommun som huvudman tillsammans med Energimyndigheten och medfinansiärer i projektet är bland andra olika företag inom vindkraftbranschen, kommuner Norrlands inland samt länsstyrelsen Västernorrland och region Västernorrland.

– Förstudien gör vi inom ramen för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Projektet avslutas den 31 mars 2020 och intentionen är att vi sedan ska kunna göra själva arbetet med att fram en lokal energiöverenskommelse med Sollefteå kommuns utvecklingsbolag Energidalen som motor, säger Hans Pahlin.

Redan idag är Sollefteå kommun en kraftfull kommun. Inom kommunens gränser finns drygt 100 vindkraftverk och flera nya vindkraftparker är under projektering. Dessutom finns tre stora reglerade älvar som rinner genom kommunen med sammanlagt 16 större vattenkraftverk. Faktum är att Sollefteå näst efter Jokkmokk är störst på vattenkraftel i Sverige.

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Nyhetsbrev nummer 7/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Nummer 7/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

 • Projekttiden förlängs med tre månader till 2020-03-31
 • Lägesrapport från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
 • Informationskväll om arbetet med nya vindkraftparken i Björkvattnet
 • Workshop med sikte på framtidens energibransch

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf fil:

Nyhetsbrev nr 7 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev

 

”Vindkraftprojektet” förlängs till 31 mars 2020

Energimyndigheten har beslutat att bevilja en förlängning av projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” till den 31 mars 2020.

Projektet är i sin slutfas och arbetet är nu inriktat på att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet, men en förlängning behövs för att kunna genomföra det på bästa sätt.

Projektdeltagarna medverkar även inom ramen för sitt projekt i ett annat nätverksprojekt som drivs av Uppsala universitet med fokus på marknadsföring för vindkraftstekniker. För att de ska kunna fortsatt bidra i detta projekt behövs en förlängning.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beslutat att bevilja en förlängning av projektet med tre månader till den 31 mars 2020.

Efter att projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” avslutats är inriktningen att arbetet långsiktigt ska drivas vidare inom ramen för Energidalen i Sollefteå.

Lägesrapport från ”vindkraftsprojektet” i Energidalen

Sedan drygt två år tillbaka driver Sollefteå kommun via Energidalen ett utvecklingsprojekt tillsammans med Energimyndigheten under namnet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Inför slutspurten i projektet har vi gjort en sammanställning över vad som hänt hittills i projektet.

Sammanfattningen har gjorts som en ”populärversion” och finns som en nedladdningsbar två-sidig pdf-fil.

Projektets olika arbeten presenteras underföljande rubriker

 • Intressenter i projektet
 • Regional nytta
 • Lokal energiöverenskommelse
 • Attrahera ungdomar till energibranschen
 • Samverkan bransch och akademiker
 • Marknadsföring av vindkraftteknikerutbildningar
 • Snabbspår för nyanlända
 • Kommunikationsplattform
 • Fortsättning efter projektslut

Här kan du ladda ner sammanfattningen som pdf-fil:

Sammanfattning projekt

Informationsträff om vindkraftsprojektet i Björkvattnet

Nu har arbetet med att bygga den nya vindkraftparken i Björkvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommun påbörjats. Den 9 oktober arrangerades en informationsträff om arbetet.

Ett 40-tal personer slöt upp till informationsträffen på Gränsgården i Fullsjön på tisdagskvällen den 9 oktober.

I Björkvattnet kommer företaget Infravia att uppföra 33 vindkraftverk. Projektet har utvecklats  av Hans-Erik Flodin i Björkvattnet Vind AB  tillsammans med Windspace. Projektet har nu avyttrats till Infravia.

Arbetet med att avverka skog och bygga vägar påbörjades tidigare i år och nu under hösten pågår det intensiva arbetet att gjuta fundamenten för de 33 vindkraftverken.

Sommaren 2020 kommer preliminärt tornen med turbinerna att resas.

Björkvattnet ligger mellan Ramsele och Borgvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommuner.

Workshop med sikte på framtidens energibransch

Som ett led i Sollefteå kommuns samarbete med Mittuniversitetet genomfördes den 8 oktober en workshop i Sollefteå med representanter för energibranschen. Under ledning av konsultföretaget Pro&Pro analyserades och diskuterades hur energibranschen förväntas utvecklas i framtiden.

Workshopen tog utgångspunkt i en rad olika frågeställningar, bland andra:

 • Identifiera kompetensbehov 3 – 5 år framåt samt vilka möjligheter och samspel som finns mellan ökad kompetens inom olika områden och tillväxt-/utvecklingsmöjligheter.
 • Identifiera möjligheter att utveckla långsiktiga satsningar/program som skapar uthållig utveckling och marknadsavtryck för Sollefteå.
 • Identifiera hur kommun, universitet och företag/organisationer i branschen kan samarbeta på ett uthålligt och framgångsrikt sätt.
 • Presentera och få reflektioner och återkoppling på nuläget genom omvärlds- och närvärldsanalys samt identifierade scenarion för vidare arbete med strategier och handlingsplaner.
 • Utveckla framtida scenarios och värdera dessa.

Vid workshopen medverkade ett 20-tal representanter för Mittuniversitetet, Sollefteå kommun, Energidalen och branschföretag som E-ON, Vattenfall och Uniper.

Samarbetsprojektet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är uppdelat i två delområden; Genomföra en omvärldsanalys inom området energi och elintensivt i Sollefteå kommun samt göra en analys och handlingsplan för framtida energiutbildning med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.

Höstens arbete ska vara färdigställt senast 30 november 2019.