Månad: december 2019

Nyhetsbrev från projektet

Klipp från nyhetsbrevet

Här är sista nyhetsbrevet för 2019  från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

 • Avslutningsseminarium för projektet 17 mars 2020 på Hallstaberget i Sollefteå
 • Goda förutsättningar att växa inom energisektorn
 • Föreläsning för skolelever ”Vägen till 100 % förnybart”

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 9/2019

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet:

Dokumentarkiv

 

Avslutningsseminarium för projektet den 17 mars 2020

Hotell Hallstaberget Sollefteå

Tisdagen den 17 mars arrangeras ett avslutningsseminarium för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” på hotell Hallstaberget i Sollefteå.

Vid seminariet blir det bland annat information om arbetet med Lokal energiöverenskommelse, samverkansprojekt om energiutbildningar med Mittuniversitetet, marknadsföring av vindkraftteknikeryrket, aktuella vindkraftprojekt i regionen och invigning av Energidalen i Sollefteå AB.

Avslutningsseminariet inleds med lunch klockan 12 och avslutas med middag på kvällen den 17 mars.

OBS! Anmälan till Erik Löfgren senast den 31 januari 2020 (begränsat antal platser).

För mer information om avslutningsseminariet och anmälan till seminariet, kontakta projektkommunikatör
Erik Löfgren,
telefon 070-2065890,
e-post erik.lofgren@solleftea.se

För bokning av logi, kontakta Hotell Hallstaberget telefon 0620-123 20 (enkelrum från 1095 kr/natt).

Föreläsningar för högstadiet och gymnasiet om 100 % förnybart

Föreläsning för elever på vVndelälvsskolan i Sorsele
Några dagar innan jullovet började föreläste Erik Löfgren på temat ”Vägen till 100% förnybart” för elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

Under projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Erik Löfgren besökte högstadie- och gymnasieskolor runt om i Mellannorrland och hållit föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” för att informera om framtida jobbmöjligheter inom energisektorn.Hittills har det blivit drygt 40 föreläsningar och årets sista möte blev med elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

– Det var hösten 2018 som vi satte ihop grunden för den här föreläsningen efter att Reveljen Lärcenter i Sollefteå bett oss hålla en frukostföreläsning, berättar projektkommunikatören Erik Löfgren.

En lärare var med på frukostföreläsningen med sina elever, blev intresserad av upplägget och bad Erik Löfgren komma till Sollefteå gymnasium för att fler skulle få lyssna och på den vägen är det.

– Vi har skruvat lite i upplägget så att det ska vara anpassat för högstadie- och gymnasieelever, berättar Erik Löfgren.

Den timslånga föreläsningen tar utgångspunkt i riksdagens beslut i juni 2018 om den framtida energiinriktning i Sverige och energiöverenskommelsen från 2016, därav namnet på föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart 2040”.

– I föreläsningen resonerar jag med eleverna om framtidens elproduktion i Sverige och de utmaningar vi står inför med anledning av beslutet om 100 % förnybart 2040. Därifrån är steget inte långt till att diskutera framtida energikällor som exempelvis solkraft och vindkraft samt avslutningsvis vilka nya vägar som öppnas för framtida arbetstillfällen, inte minst med tanke på intresset för satsning på elintensiv industri i norra Sverige, säger Erik Löfgren

Hittills har han hållit föreläsningen drygt 40 gånger på skolor i Kramfors, Sollefteå, Ramsele, Junsele, Åsele och Sorsele.

Årets sista föreläsning blev för åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele en strax innan jullovet började för eleverna.

– Men redan i januari 2020 är jag igång igen med inplanerade föreläsningar i Sollefteå, Remsle, Ramsele, Junsele, Åsele och tillbaka till Sorsele igen. Jättekul! säger Erik Löfgren

 

Sollefteå har stor potential att växa inom energisektorn


Under hösten har Pro&Pro AB på uppdrag av Mittuniversitetet och Sollefteå kommun analyserat möjligheterna för Sollefteå kommun att växa inom energisektorn och föreslår lösningar för kompetensförsörjning och möjligheter till samverkan mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun.

Rapporten visar att Sollefteå kommun karakteriseras av en stark energisektor inom produktion, distribution samt service och tjänster och att kommunen har goda förutsättningar att växa och utvecklas inom området.

I augusti tecknade Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn.

Syftet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri. Målsättningen är att samarbetet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området, leda till ett nytt gymnasieprogram inom el- och energiteknik i Sollefteå och att arbetet ska öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten har arbetet fokuserats på två områden med hjälp av konsultföretaget Pro&Pro AB:

 • Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energisektorn.
 • Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten från Pro&Pro visar att Sollefteå har goda förutsättningar att kunna växa inom energisektorn. En sammanställning visar att energisektorn idag sysselsätter drygt 500 personer i Sollefteå kommun. Det är inom allt från tekniker och ingenjörer till kundservice. Bedömningen i rapporten är att denna sektor kan väntas öka i framtiden tack vare bland annat vindkraftutbyggnad och möjlighet till etablering av elintensiv industri.

En utmaning är kompetensförsörjningen. En slutsats i rapporten är att energibranschen behöver tillskott av kompetenser på alla nivåer (högskoleutbildade, yrkeshögskoleutbildade och yrkesutbildade på gymnasienivå). Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer hur Sollefteå kommun kan öka sin förmåga att attrahera och utveckla kompetens.

El- och energiprogrammet kommer att nystartas i Sollefteå höstterminen 2020. Därutöver föreslås att Sollefteå kommun i samarbete med Mittuniversitet och branschen undersöker möjligheten att erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet med energiinriktning

Andra möjliga samverkansformer mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är ett årligt ”energihackaton” för att öka attraktionen samt att arbeta för att inom några år etablera en testbädd för energilagring kopplad till forskningsprojekt och samverkan med producenter.

– Den här rapporten visar att det finns en stor potential att öka elproduktionen och skapa en permanent utökning av antalet arbetstillfällen inom energisektorn i Sollefteå kommun. Det gäller såväl inom elproduktion med vindkraft, vattenkraft och solkraft som inom området energilagring och elintensiv industri, säger Johan Andersson, (C), kommunalråd i Sollefteå.

Hans-Erik Nilsson, dekan på Mittuniversitetet, ser många möjligheter till nya spännande samverkansprojekt med Sollefteå kommun.

– Idén att utveckla samverkan när det gäller fjärde året i gymnasieutbildningen mellan högskoleingenjör och gymnasieskolan är intressant. Det vore ett initiativ som för samman de båda utbildningarna där det finns en möjlighet att få en kraftfull rekrytering som kan bidra till attraktivitet i regionen, säger Hans-Erik Nilsson.

För mer information:

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet, epost hans-erik.nilsson@miun.se, telefon 010-142 87 39

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå kommun, e-post johan.andersson@solleftea.se, telefon 070-376 01 95

Här kan du ladda ner rapporten ”Elproduktion, industriell etablering och kompetensförsörjning inom energiområdet i Sollefteå kommun” från Pro&Pro AB som pdf-fil:

Slutrapport

 

Startskott för förstudie av lokal energiöverenskommelse

 Kommunledningen i Sollefteå har gett Energidalen och projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i uppdrag att leda arbetet med en förstudie om man kan ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå.

Den 4 december gick startskottet för arbetet med förstudien med en ”kick-off” med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Energimyndigheten och olika berörda förvaltningar i Sollefteå kommun.

Under en intensiv dag diskuterades bland annat förutsättningar för att genomföra förstudien, vad målet är med arbetet och vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra arbetet.

 • Vi har fått i uppdrag av kommunledningen att titta på vilka möjligheter och förutsättningar det finns att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Engagemanget är stort och efter den här inledande dagen med olika intressenter känns det som att det här kan bli riktigt bra, konstaterar projektledaren Hans Pahlin.

I planeringsförutsättningarna inför arbetet med förstudien nämns bland annat en lokal energiöverenskommelse ska innehålla:

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska kunna:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Förslaget till upplägg för förstudien ska nu förankras politiskt och därefter inleds själva arbetet med förstudien.

Nyhetsbrev nr 8/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Nummer 8/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

 • Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå
 • Framtidskonferens i Strömsund om tillväxt med vindkraft
 • Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket
 • Reportage i Sollefteåbladet om framtiden för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 8 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev