Månad: maj 2021

Uniper

Uniper

Uniper i Sverige

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster. Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen. Uniper är därmed ett nytt varumärke, men vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Lokal närvaro

Uniper har flera vattenkraftverk i Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och även hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele. Vårt huvudkontor för vattenkraften är beläget i Sundsvall.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 11 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Benelux-länderna. Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Vi producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. Genom att vi kombinerar teknisk och kommersiell kompetens, kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar till alltmer komplexa energibehov.

Uniper levererar trygg och stabil el – dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.

Uniper har flera vattenkraft i och omkring Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele.

Läs mer om oss på vår svenska hemsida: https://www.uniper.energy/sverige/

Lediga tjänster finns listade här: https://www.uniper.energy/sverige/om-oss/jobba-hos-oss

Är du student så finns en portal med information anpassad för studenter: https://www.uniper.energy/sverige/student

Välkommen till oss!

Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Från vänster John Åberg (S), Kjell-Åke Sjöström (V), Åsa Sjödén (S),  Ingemar Jonsson, ordförande (C) och Roger Johansson (VI). Foto: Erik Löfgren

Här är är förvaltningsberättelsen för Energidalen i Sollefteå AB för verksamhetsåret 2020:

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Energidalen i Sollefteå AB lämnar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020, bolagets 27:e verksamhetsår i sin nuvarande form. Bolaget har sitt säte i Västernorrlands län, Sollefteå kommun.

Allmänt om verksamheten
Energidalen i Sollefteå AB har under en följd av år verkat för utveckling inom energibranschen med fokus på förnybar energi. Verksamheten har de senaste åren i huvudsak bedrivits i projektform i olika systemkonstellationer med myndigheter, företag, organisationer och universitet.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 (nio) styrelsemöten. De justerade protokollen från styrelsens sammanträden publiceras i enlighet med beslut av styrelsen på Energidalens webbplats.

Verksamheten under 2020
Det projekt , Vindkraft – generator för hållbar utveckling, som Energidalen i samverkan med Sollefteå kommuns näringslivsenhet, Energimyndigheten och olika företag och offentliga aktörer drivit sedan 2017 avslutades den 31 mars 2020 efter att ha beviljats en förlängning på tre månader av Energimyndigheten. Anledningen var ett önskemål från Uppsala universitet att Energidalen via ”Vindkraftgeneratorn” skulle vara delaktig i slutförandet av ett marknadsföringsprojekt av vindkraftteknikeryrket under första kvartalet 2020.

Projektet avslutades med en gemensam konferens med Vindkraftcentrum med ett nationellt branschdeltagande på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Med anledning av rådande ”Coronarestriktioner” genomfördes konferensen såväl ”fysiskt” på plats som digitalt med en direktsänd webbsändning.

Med Energidalens uppgift att utgöra kommunens motor för att skapa tillväxt i och runt energibranschen har olika aktiviteter genomförts under året. En avgörande fråga för tillväxten är branschens tillgång till kompetens. I detta har bolaget varit aktiva genom såväl kontakter med branschen som rekrytering av elever för att möjliggöra starten av ett nytt gymnasieprogram, El- och energiprogrammet. Energidalen har även utgjort ett stöd till Reveljen i ansatsen att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar kopplat till energiområdet. I syfte att koppla mer forskning och utveckling till kommunen har Energidalen varit drivande av ett samverkansspår med Mittuniversitetets FoU inom energiområdet. Ett beslut har också tagits att i samverkan med Mittuniversitetet och Sollefteå forsen AB rekrytera en industridoktorand med uppdrag att belysa Sollefteåforsens framtida utvecklingspotential.

Under året har även dialogen fortsatt med de aktörer som planerar eller redan beslutat om energiinvesteringar i kommunen. Detta gäller både vindkraft, kraftledningar och reinvesteringar i vattenkraft och syftar till att maximera utfallet av lokala arbetstillfällen.

Några konkreta exempel är den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum har tagit fram i samarbete med Umeå universitet. Energidalen är ambassadör för plattformen lokalt i Sollefteå kommun. Via plattformen kan lokala företagare registrera sig och marknadsföra sina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt för att möjliggöra lokala och regional affärsnytta vid investeringar inom energisegmentet.

Ett annat exempel är en samlingssajt på webben för lediga jobb inom energisektorn i Sollefteå kommun, såväl tjänster direkt lokaliserade till Sollefteå kommun som tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. Sajten går under samlingsnamnet ”kraftjobb.se” med Energidalen som huvudman.

Självklart har bolagets verksamhet inte kunnat undgå att påverkas av den pågående pandemin. Framförallt har arbetet med att attrahera aktörer inom elintensivverksamhet till Hamre inte varit möjligt att fullfölja med full kraft då möjligheten inte funnits att möta intressenter från andra länder.

Personal
Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en ny verkställande direktör, Mikael Näsström, som ersatt avgående Staffan Sjölund. Bolaget har även rekryterat två medarbetare; Hans Pahlin, affärsområdeschef och Erik Löfgren, affärsutvecklare/ kommunikatör. De har tidigare arbetat med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Därutöver är informatören Lena Strandqvist visstidsanställd för att arbeta med den digitala affärsplattformen.

Under verksamhetsåret har Energidalen varit Sollefteå kommun behjälplig med personalresurser dels i frågan om försvarsåteretablering, dels i Sollefteå kommuns krisorganisation för hantering av Coronapandemin.

Sollefteå 2021-03-01

Ingemar Jonsson (C), ordförande
Roger Johansson (VI), ledamot
Kjell-Åke Sjöström (V), ledamot
Åsa Sjödén (S), ledamot
John Åberg (S), ledamot
Mikael Näsström, VD

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB höll ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj. Förutom sedvanliga sedvanliga stämmohandlingar fastställde bolagsstämman reviderade ägardirektiv från ägaren Sollefteå kommun.

Här kan du ta del av det justerade stämmoprotokollet, årsredovisningen och det reviderade ägardirektivet.

Stämmoprotokoll:

Årsredovisning 2020:

Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB: