Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/energida/energidalen.nu/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Författare: Erik Löfgren

Nyhetsbrev från projektet

Klipp från nyhetsbrevet

Här är sista nyhetsbrevet för 2019  från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

 • Avslutningsseminarium för projektet 17 mars 2020 på Hallstaberget i Sollefteå
 • Goda förutsättningar att växa inom energisektorn
 • Föreläsning för skolelever ”Vägen till 100 % förnybart”

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 9/2019

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet:

Dokumentarkiv

 

Avslutningsseminarium för projektet den 17 mars 2020

Hotell Hallstaberget Sollefteå

Tisdagen den 17 mars arrangeras ett avslutningsseminarium för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” på hotell Hallstaberget i Sollefteå.

Vid seminariet blir det bland annat information om arbetet med Lokal energiöverenskommelse, samverkansprojekt om energiutbildningar med Mittuniversitetet, marknadsföring av vindkraftteknikeryrket, aktuella vindkraftprojekt i regionen och invigning av Energidalen i Sollefteå AB.

Avslutningsseminariet inleds med lunch klockan 12 och avslutas med middag på kvällen den 17 mars.

OBS! Anmälan till Erik Löfgren senast den 31 januari 2020 (begränsat antal platser).

För mer information om avslutningsseminariet och anmälan till seminariet, kontakta projektkommunikatör
Erik Löfgren,
telefon 070-2065890,
e-post erik.lofgren@solleftea.se

För bokning av logi, kontakta Hotell Hallstaberget telefon 0620-123 20 (enkelrum från 1095 kr/natt).

Föreläsningar för högstadiet och gymnasiet om 100 % förnybart

Föreläsning för elever på vVndelälvsskolan i Sorsele
Några dagar innan jullovet började föreläste Erik Löfgren på temat ”Vägen till 100% förnybart” för elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

Under projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Erik Löfgren besökte högstadie- och gymnasieskolor runt om i Mellannorrland och hållit föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” för att informera om framtida jobbmöjligheter inom energisektorn.Hittills har det blivit drygt 40 föreläsningar och årets sista möte blev med elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

– Det var hösten 2018 som vi satte ihop grunden för den här föreläsningen efter att Reveljen Lärcenter i Sollefteå bett oss hålla en frukostföreläsning, berättar projektkommunikatören Erik Löfgren.

En lärare var med på frukostföreläsningen med sina elever, blev intresserad av upplägget och bad Erik Löfgren komma till Sollefteå gymnasium för att fler skulle få lyssna och på den vägen är det.

– Vi har skruvat lite i upplägget så att det ska vara anpassat för högstadie- och gymnasieelever, berättar Erik Löfgren.

Den timslånga föreläsningen tar utgångspunkt i riksdagens beslut i juni 2018 om den framtida energiinriktning i Sverige och energiöverenskommelsen från 2016, därav namnet på föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart 2040”.

– I föreläsningen resonerar jag med eleverna om framtidens elproduktion i Sverige och de utmaningar vi står inför med anledning av beslutet om 100 % förnybart 2040. Därifrån är steget inte långt till att diskutera framtida energikällor som exempelvis solkraft och vindkraft samt avslutningsvis vilka nya vägar som öppnas för framtida arbetstillfällen, inte minst med tanke på intresset för satsning på elintensiv industri i norra Sverige, säger Erik Löfgren

Hittills har han hållit föreläsningen drygt 40 gånger på skolor i Kramfors, Sollefteå, Ramsele, Junsele, Åsele och Sorsele.

Årets sista föreläsning blev för åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele en strax innan jullovet började för eleverna.

– Men redan i januari 2020 är jag igång igen med inplanerade föreläsningar i Sollefteå, Remsle, Ramsele, Junsele, Åsele och tillbaka till Sorsele igen. Jättekul! säger Erik Löfgren

 

Sollefteå har stor potential att växa inom energisektorn


Under hösten har Pro&Pro AB på uppdrag av Mittuniversitetet och Sollefteå kommun analyserat möjligheterna för Sollefteå kommun att växa inom energisektorn och föreslår lösningar för kompetensförsörjning och möjligheter till samverkan mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun.

Rapporten visar att Sollefteå kommun karakteriseras av en stark energisektor inom produktion, distribution samt service och tjänster och att kommunen har goda förutsättningar att växa och utvecklas inom området.

I augusti tecknade Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn.

Syftet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri. Målsättningen är att samarbetet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området, leda till ett nytt gymnasieprogram inom el- och energiteknik i Sollefteå och att arbetet ska öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten har arbetet fokuserats på två områden med hjälp av konsultföretaget Pro&Pro AB:

 • Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energisektorn.
 • Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten från Pro&Pro visar att Sollefteå har goda förutsättningar att kunna växa inom energisektorn. En sammanställning visar att energisektorn idag sysselsätter drygt 500 personer i Sollefteå kommun. Det är inom allt från tekniker och ingenjörer till kundservice. Bedömningen i rapporten är att denna sektor kan väntas öka i framtiden tack vare bland annat vindkraftutbyggnad och möjlighet till etablering av elintensiv industri.

En utmaning är kompetensförsörjningen. En slutsats i rapporten är att energibranschen behöver tillskott av kompetenser på alla nivåer (högskoleutbildade, yrkeshögskoleutbildade och yrkesutbildade på gymnasienivå). Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer hur Sollefteå kommun kan öka sin förmåga att attrahera och utveckla kompetens.

El- och energiprogrammet kommer att nystartas i Sollefteå höstterminen 2020. Därutöver föreslås att Sollefteå kommun i samarbete med Mittuniversitet och branschen undersöker möjligheten att erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet med energiinriktning

Andra möjliga samverkansformer mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är ett årligt ”energihackaton” för att öka attraktionen samt att arbeta för att inom några år etablera en testbädd för energilagring kopplad till forskningsprojekt och samverkan med producenter.

– Den här rapporten visar att det finns en stor potential att öka elproduktionen och skapa en permanent utökning av antalet arbetstillfällen inom energisektorn i Sollefteå kommun. Det gäller såväl inom elproduktion med vindkraft, vattenkraft och solkraft som inom området energilagring och elintensiv industri, säger Johan Andersson, (C), kommunalråd i Sollefteå.

Hans-Erik Nilsson, dekan på Mittuniversitetet, ser många möjligheter till nya spännande samverkansprojekt med Sollefteå kommun.

– Idén att utveckla samverkan när det gäller fjärde året i gymnasieutbildningen mellan högskoleingenjör och gymnasieskolan är intressant. Det vore ett initiativ som för samman de båda utbildningarna där det finns en möjlighet att få en kraftfull rekrytering som kan bidra till attraktivitet i regionen, säger Hans-Erik Nilsson.

För mer information:

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet, epost hans-erik.nilsson@miun.se, telefon 010-142 87 39

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå kommun, e-post johan.andersson@solleftea.se, telefon 070-376 01 95

Här kan du ladda ner rapporten ”Elproduktion, industriell etablering och kompetensförsörjning inom energiområdet i Sollefteå kommun” från Pro&Pro AB som pdf-fil:

Slutrapport

 

Startskott för förstudie av lokal energiöverenskommelse

 Kommunledningen i Sollefteå har gett Energidalen och projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i uppdrag att leda arbetet med en förstudie om man kan ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå.

Den 4 december gick startskottet för arbetet med förstudien med en ”kick-off” med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Energimyndigheten och olika berörda förvaltningar i Sollefteå kommun.

Under en intensiv dag diskuterades bland annat förutsättningar för att genomföra förstudien, vad målet är med arbetet och vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra arbetet.

 • Vi har fått i uppdrag av kommunledningen att titta på vilka möjligheter och förutsättningar det finns att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Engagemanget är stort och efter den här inledande dagen med olika intressenter känns det som att det här kan bli riktigt bra, konstaterar projektledaren Hans Pahlin.

I planeringsförutsättningarna inför arbetet med förstudien nämns bland annat en lokal energiöverenskommelse ska innehålla:

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska kunna:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Förslaget till upplägg för förstudien ska nu förankras politiskt och därefter inleds själva arbetet med förstudien.

Nyhetsbrev nr 8/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Nummer 8/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

 • Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå
 • Framtidskonferens i Strömsund om tillväxt med vindkraft
 • Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket
 • Reportage i Sollefteåbladet om framtiden för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 8 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev

Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket

Workshop med Uppsala universitet om hur vi bättre och effektivare kan marknadsföra vindkraftteknikeryrket i samarbete med vindkraftbranschen och locka fler att söka till YH-utbildningarna till vindkrafttekniker.

I projektet ”marknadsföring av vindkraftteknikeryrket – ett samverkansprojekt”, som leds av Uppsala universitet tillsammans med bland andra oss, Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med stöd av Energimyndigheten, hölls i veckan en workshop med representanter för vindkraftbranschen och utbildningsanordnare.

Många intressanta diskussioner om hur vi skapar intresse och kunskap om framtiden för vindkraftbranschen i allmänhet och de stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i synnerhet.

Som underlag till workshopen fanns resultatet av tre parallella enkätundersökningar ställda till representanter för de YH-utbildningar som finns, till vindkraftbranschen samt till elever som studerar eller har studerat till vindkrafttekniker.

– Resultatet av enkätundersökningarna och diskussionerna på workshopen kommer att sammanställas i en rapport som ingår i slutredovisningen av det här projektet i början av 2020, berättar Erik Löfgren, som ingår i projektgruppen som representant för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

 

Sollefteå satsar på el- och energiprogrammet

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i samspråk med en intresserad elev på gymnasiemässan i Sollefteå.

Nu pågår förberedelserna för fullt inför nystarten av el- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Den 14 november hölls en gymnasiemässa för elever i åk 8 och 9 där personal från Uniper var med och berättade om sitt yrke som vattenkrafttekniker.

Höstterminen 2020 nystartar El- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Det är bland annat energibranschen som framfört önskemål om att utbildningen ska erbjudas i Sollefteå med tanke på branschens kommande rekryteringsbehov.

Det blir 16 platser på den tre-åriga gymnasieutbildningen med inriktningarna elteknik respektive energiteknik.

Redan den 1 februari nästa år ska eleverna i årskurs 9 ha gjort sina preliminära gymnasieval och nu pågår ett intensivt marknadsföringsarbete för att sprida information om el- och energiprogrammet åter kommer att finnas i Sollefteå kommuns gymnasieutbud.

 • Vi stöttar Sollefteå kommun i det här arbetet. En viktig del i vårt projektuppdrag för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att trygga kompetensförsörjningen för energibranschen och då är relevanta gymnasieutbildningar en viktig parameter, säger Erik Löfgren från projektet.
Många högstadieeelver är intresserade av el- och energiprogrammet som nystartar i Sollefteå höstterminen 2020.

Torsdagen den 14 november arrangerade Sollefteå Gymnasium en stor gymnasiemässa för alla elever i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna i Sollefteå kommun.

Naturligtvis fanns el- och energiprogrammet på plats på mässan med en egen monter. I montern fanns representanter för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” men även två unga vattenkrafttekniker från Uniper, Fanny Eriksson och Axel Eriksson som båda arbetar för Uniper på kraftverk i Sollefteå kommun.

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i Sollefteå.
 • Jag gick ut gymnasiet i juni i år och fick jobb direkt hos Uniper. Jag gick bokstavligen direkt från skolbänken till jobb och jag trivs jättebra, berättade 19-årige Axel Eriksson och fick medhåll av kollegan Fanny Eriksson.
 • Sedan jag gick färdigt utbildningen för fem år sedan har jag hunnit arbeta såväl som linjemontör på ONE Nordic som vattenkrafttekniker på Uniper. Det är ett fritt och bra yrke där man har möjlighet att växa och utvecklas, konstaterade Fanny Eriksson.

Framtidskonferens om tillväxt med vindkraft

Bild av Hans Pahlin, Björn Amcoff, Katrin Normark Jonsson och Erik Brandsma
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” (längst till höger) medverkade i en paneldiskussion med Björn Amcoff, Strömsunds kommun, Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun och Erik Brandsma, VD Jämtkraft.

Sollefteå kommun och Energidalen har medverkat vid en framtidskonferens i Strömsund om vindkraft som tillväxtfaktor. Bland annat diskuterades hur kommunernas näringslivskontor kan ta vara på de möjligheter som skapas vid vindkraftetableringar.

Storskalig vindkraft ger många arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Det var temat för den framtidskonferens om tillväxt vindkraft som arrangerades av Vindkraftcentrum i Strömsund den 6 november.

En av programpunkterna var en paneldiskussion med företrädare för kommunala näringslivskontor och energibranschen. Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, deltog som representant för Sollefteå kommuns näringslivsenhet tillsammans med Erik Brandsma från Jämtkraft, Katrin Normark Jonsson från Åsele kommun och Björn Amcoff från Strömsunds kommun.

Hans Pahlin berättade bland annat om hur näringslivsenheten i Sollefteå kommun arbetar för att ta tillvara de affärsmöjligheter som skapats och skapas vid vindkraftetableringar och om det kommande arbetet med en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun.

 • Vi har fått i uppdrag av den politiska kommunledningen att göra en förstudie för en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå med den nationella energiöverenskommelsen som beslutats i riksdagen som förebild. Vi har precis påbörjat det arbetet och det ska bli intressant att se vad det kan leda till, sa Hans Pahlin bland annat.

Från Sollefteå kommun och Energidalen deltog förutom Hans Pahlin även Roger Johansson, ordförande samhällsutvecklingsutskottet (VI), Energidalens styrelseordförande Ingemar Jonsson (C) och projektkommunikatören Erik Löfgren på konferensen.

Läs mer om konferensen och ta del av de olika presentationerna via nedanstående länk till Vindkraftcentrums webbplats:

Tillväxtkonferens vindkraft Strömsund 6 november 2019

Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå

Hans Pahlin, projektledare
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, leder arbetet att göra en förstudie för hur man skulle kunna ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun för förnybar energi och elintensiva industrier.

Sollefteå kommun har påbörjat arbetet att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Målet är att den ska kunna bli ett underlag som tydliggör för investerare var det är lämpligt att satsa på till exempel förnybar energi och elintensiv industri i Sollefteå kommun.

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har fått i uppdrag av kommunledningen i Sollefteå att göra en förstudie hur en sådan lokal energiöverenskommelse skulle kunna se ut och tas fram.

– I det här läget vet vi inte hur slutresultatet kommer att bli. Men det vore bra med ett dokument som politiker och medborgare är överens om. Det i sin tur kan ge vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiva industrier i Sollefteå kommun, säger Hans Pahlin, projektledare i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Önskvärt är att få fram en lokal energiöverenskommelse där lämpliga områden för förnybar energi och elintensiva industrier är utpekade. Kanske det kan leda till ett tematiskt tillägg, en fördjupad översiktsplan eller något som motsvarar en plan att luta sig mot.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Sollefteå kommun som huvudman tillsammans med Energimyndigheten och medfinansiärer i projektet är bland andra olika företag inom vindkraftbranschen, kommuner Norrlands inland samt länsstyrelsen Västernorrland och region Västernorrland.

– Förstudien gör vi inom ramen för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Projektet avslutas den 31 mars 2020 och intentionen är att vi sedan ska kunna göra själva arbetet med att fram en lokal energiöverenskommelse med Sollefteå kommuns utvecklingsbolag Energidalen som motor, säger Hans Pahlin.

Redan idag är Sollefteå kommun en kraftfull kommun. Inom kommunens gränser finns drygt 100 vindkraftverk och flera nya vindkraftparker är under projektering. Dessutom finns tre stora reglerade älvar som rinner genom kommunen med sammanlagt 16 större vattenkraftverk. Faktum är att Sollefteå näst efter Jokkmokk är störst på vattenkraftel i Sverige.

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.