Författare: Erik Löfgren

Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

 Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB  inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattenkraft). Som ett led i det har Energidalen nu rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

– Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionens långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader, säger projektledaren Kent Bertilsson från Mittuniversitetet.

För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklad för att använda ett energilager som bygger på superkondensatorer istället för batterier, med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och förmåga att klara många fler cyklar än batterier innebär att det blir en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket.

Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk, men utvecklad är tekniken generisk och skulle kunna användas vid andra kraftverk.

För att arbeta med projektet har Energidalen i Sollefteå AB rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet under projekttiden fram till årsskiftet 2024/2025.

Viktor är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Energimyndigheten.

– Jag har närt ett intresse för att kunna arbeta med frågor om hur man kan integrera mer förnybara kraftkällor i elsystemet. Det här projektet tror och hoppas jag kan bidra till det, säger Viktor Döhlen.

Den 30-årige civilingenjören är född och uppvuxen i nordnorska Tromsö, men flyttade som tonåring till Sverige för studier och här har han blivit kvar.

Hans fru har rötterna i Ådalen och de har ett hus i Marieberg mellan Sollefteå och Kramfors.

– Vi har tillbringat mycket tid i Ådalen och jag har under pandemin kunnat arbeta på distans från huset i Marieberg. Tack vare det här jobbet får vi nu möjlighet att flytta från Stockholm till Ådalen ”på riktigt”, konstaterar Viktor Döhlen.

I projektet kommer Viktor Döhlen att arbeta tillsammans med Sollefteåforsens VD Anders Bergman på plats på Sollefteåforsens kraftverk, på Energidalen i Sollefteå AB samt med forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall med projektledaren Kent Bertilsson.

Läs mer om projektet på Mittuniversitetets webbplats:
Snabb reglerkraft från vattenkraft (miun.se)

Läs mer om Sollefteåforsens kraftverk:
Sollefteåforsens AB – Kraftverk och Centralfisket (sollefteaforsen.se)

Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Nu inleds arbetet med uppförandet av de två vindkraftparkerna runt Salsjön och Ranasjön i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker. Totalt blir det 39 vindkraftverk i projektet som Arise döpt till Twin Peaks.

Projektledare från Arise för Twin Peaks är Steve Renström, som har mångårig vana vid olika vindkraftprojekt.

– Totalt blir det 39 vindkraftverk. 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden med en total kapacitet på 242 MW med en nominell effekt på 6,2 MW per verk, berättar han.

I oktober börjar skogsavverkningarna i parkområdet och senare i höst/ vinter kommer brytning av kompletterande vägar att påbörjas.

Stenger & Ibsen Construction med huvudkontor i Örnsköldsvik har fått ansvaret för infrastrukturinvesteringarna i projektet, det vill säga samma företag som har motsvarande uppdrag för det närliggande projektet i Hocksjön i Lungsjöbygden.

För Twin Peaks i Ranasjön och Salsjön har Stenger & Ibsen Construction fått kontraktet för de 39 fundamenten med tillhörande vägar, kranplatser och internt kabelnät.

– Gjutning av plattformar för de 39 verken planeras till våren/ sommaren 2022 och våren/ sommaren 2023 kommer Siemens att leverera de 39 tornen och turbinerna, berättar Steve Renström.

Beräknad driftsättning av den nya vindkraftparken Twin Peaks på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker är beräknad till tidig vår 2024.

Det är nu även klart att Arise AB har sålt vindkraftprojektet till The Renewables Infrastructure Group Ltd och European Infrastructure Income Fund 4 som kommer att äga 50 procent vardera. Arise kommer genom avtal att ansvara för projektledning under byggnationen och därefter förvalta projekten för ägarnas räkning när de är driftsatta.

Senare i höst kommer Arise att bjuda in till informationsmöten i närområdet om projektet.

Personal från Hocksjöprojektet informerar

Gabriel Duveskog, projetledare för bygget av Hocksjöns vindkraftpark i Lungsjöbygden utanför Ramsele och vd för Hocksjön vind AB.

Under hösten kommer representanter från Hocksjöprojektet att finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön en dag i veckan för att svara på frågor om bygget av den nya vindkraftparken i Hocksjön i Lungsjöbygden utanför Ramsele.

– Vi vill vara så öppna och transparanta som möjligt, men Coronarestriktionerna har verkligen inneburit utmaningar för oss i vår strävan att kunna vara ute och träffa boende, företagare och andra intresserade, konstaterar Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind AB.

Men nu har restriktionerna lättat och det innebär att Gabriel Duveskog och andra representanter för projektet kan finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön.

– Vi är på plats och är tillgängliga på Lägergården i Lungsjön torsdagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor i Gränsgården i Fullsjön tills vidare, säger Gabriel Duveskog.

Det blir även informationsmöten kvällstid en gång i månaden växelvis i Lungsjön och Fullsjön klockan 17.30-19.30:

Torsdag 16 september: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 7 oktober: Lungsjön/Lägergården

Torsdag 11 november: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 16 december: Lungsjön/Lägergården

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken används befintliga vägar men till några stycken behöver man bygga nya.

Kring både vägbyggena och övrigt arbete har de tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd man har.

Det är Jämtkraft och Persson Invest som via Hocksjön Vind AB bygger den nya vindkraftparken i Hocksjön. 23 vindkraftverk ska stå klara att tas i drift i slutet av år 2022.

– Nu i höst gjuter vi fundamenten för vindkrafttornen. Hittills är fyra av totalt 23 fundament färdiga och vi räknar med att vara klara med gjutningsarbetet under senhösten.

Betongen tillverkas på plats i den bergtäkt som öppnats inom området .

Det innebär stora besparingar på transporter och miljön att kunna tillverka betongen på plats.

– Varje fundament behöver betong motsvarande cirka 100 betongbilar, så med 23 fundament blir det en hel del transporter som sparas in, konstaterar Gabriel Duveskog.

Nästa sommar med start i början av juni börjar bygget av själva vindkraftverken med resning av torn och turbiner med planerad driftsättning sista kvartalet 2022.

Styrelsemöte för Energidalen

Vid styrelsemötet för Energidalen den 29 juni fastställdes bland annat målbildsdokument för Energidalen med mätbara effektmål för bolagets olika verksamheter.

Justerat protokoll med bilagor finns publicerat i dokumentarkivet här på Energidalens webbplats.

Nästa styrelsemöte för Energidalen tisdag 24 augusti.

Protokoll med mera:
Dokumentarkiv

Folder om digital affärsplattform

I samarbete med Energidalen har näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommuner tagit fram en folder om den digitala affärsplattform som utvecklats av Vindkraftcentrum och Umigo.

Den digitala affärsplattformen är ett enkelt verktyg där företagare kan registrera sig för att synliggöra vilka tjänster de erbjuder  vid till olika exempel vindkraftprojekt.

Folder digital affärsplattform (pdf)

Samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Avtalet undertecknades av Niklas Nord’en, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Mikael Näsström, VD Energidalen i Sollefteå AB. Foto: Erik Löfgren, Energidalen.

Fredag 18 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt sex miljoner kronor till gemensamma projekt under avtalsperioden.

– Vårt målmedvetna arbete för att få till stånd fördjupade relationer med kommuner i regionen drivs för att skapa samhällsnytta. Det hjälper universitetet att tillgängliggöra forskning och utbildning för ett livslångt lärande i hela vår region och avtalet med Sollefteå kommun är därför en viktig byggsten, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Den gemensamma samverkan på forskningsområdet inriktas mot fyra profilområden. Inom området Energi ryms bland annat forskning och utvecklingsstöd kring nya och förbättrade metoder att leverera reglerkraft till elnätet. Det ger möjlighet för en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. I ett samarbete med Energimyndigheten anställs en industridoktorand som kommer att utföra delar av arbetet.

Områdena Folkhälsa och Skidsport ger plats för forskning kring talangutveckling, snötillverkning och attityder till en mer hälsomedveten livsstil.

När det gäller det fjärde området, Internet of Things, ligger fokus på forskning och testbäddar kring digitalisering som bidrar till ökad effektivitet och värde i kommunens verksamheter.

– För Sollefteå kommuns utveckling är det viktigt att vi har ett bra och nära samarbete med den akademiska världen. Vi har redan idag ett bra samarbete med Mittuniversitetet och tack vare det här samverkansavtalet med Mittuniversitetet kan vi intensifiera och utveckla det arbetet, säger Johan Andersson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Från vänster John Åberg (S), Kjell-Åke Sjöström (V), Åsa Sjödén (S),  Ingemar Jonsson, ordförande (C) och Roger Johansson (VI). Foto: Erik Löfgren

Här är är förvaltningsberättelsen för Energidalen i Sollefteå AB för verksamhetsåret 2020:

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Energidalen i Sollefteå AB lämnar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020, bolagets 27:e verksamhetsår i sin nuvarande form. Bolaget har sitt säte i Västernorrlands län, Sollefteå kommun.

Allmänt om verksamheten
Energidalen i Sollefteå AB har under en följd av år verkat för utveckling inom energibranschen med fokus på förnybar energi. Verksamheten har de senaste åren i huvudsak bedrivits i projektform i olika systemkonstellationer med myndigheter, företag, organisationer och universitet.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 (nio) styrelsemöten. De justerade protokollen från styrelsens sammanträden publiceras i enlighet med beslut av styrelsen på Energidalens webbplats.

Verksamheten under 2020
Det projekt , Vindkraft – generator för hållbar utveckling, som Energidalen i samverkan med Sollefteå kommuns näringslivsenhet, Energimyndigheten och olika företag och offentliga aktörer drivit sedan 2017 avslutades den 31 mars 2020 efter att ha beviljats en förlängning på tre månader av Energimyndigheten. Anledningen var ett önskemål från Uppsala universitet att Energidalen via ”Vindkraftgeneratorn” skulle vara delaktig i slutförandet av ett marknadsföringsprojekt av vindkraftteknikeryrket under första kvartalet 2020.

Projektet avslutades med en gemensam konferens med Vindkraftcentrum med ett nationellt branschdeltagande på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Med anledning av rådande ”Coronarestriktioner” genomfördes konferensen såväl ”fysiskt” på plats som digitalt med en direktsänd webbsändning.

Med Energidalens uppgift att utgöra kommunens motor för att skapa tillväxt i och runt energibranschen har olika aktiviteter genomförts under året. En avgörande fråga för tillväxten är branschens tillgång till kompetens. I detta har bolaget varit aktiva genom såväl kontakter med branschen som rekrytering av elever för att möjliggöra starten av ett nytt gymnasieprogram, El- och energiprogrammet. Energidalen har även utgjort ett stöd till Reveljen i ansatsen att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar kopplat till energiområdet. I syfte att koppla mer forskning och utveckling till kommunen har Energidalen varit drivande av ett samverkansspår med Mittuniversitetets FoU inom energiområdet. Ett beslut har också tagits att i samverkan med Mittuniversitetet och Sollefteå forsen AB rekrytera en industridoktorand med uppdrag att belysa Sollefteåforsens framtida utvecklingspotential.

Under året har även dialogen fortsatt med de aktörer som planerar eller redan beslutat om energiinvesteringar i kommunen. Detta gäller både vindkraft, kraftledningar och reinvesteringar i vattenkraft och syftar till att maximera utfallet av lokala arbetstillfällen.

Några konkreta exempel är den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum har tagit fram i samarbete med Umeå universitet. Energidalen är ambassadör för plattformen lokalt i Sollefteå kommun. Via plattformen kan lokala företagare registrera sig och marknadsföra sina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt för att möjliggöra lokala och regional affärsnytta vid investeringar inom energisegmentet.

Ett annat exempel är en samlingssajt på webben för lediga jobb inom energisektorn i Sollefteå kommun, såväl tjänster direkt lokaliserade till Sollefteå kommun som tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. Sajten går under samlingsnamnet ”kraftjobb.se” med Energidalen som huvudman.

Självklart har bolagets verksamhet inte kunnat undgå att påverkas av den pågående pandemin. Framförallt har arbetet med att attrahera aktörer inom elintensivverksamhet till Hamre inte varit möjligt att fullfölja med full kraft då möjligheten inte funnits att möta intressenter från andra länder.

Personal
Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en ny verkställande direktör, Mikael Näsström, som ersatt avgående Staffan Sjölund. Bolaget har även rekryterat två medarbetare; Hans Pahlin, affärsområdeschef och Erik Löfgren, affärsutvecklare/ kommunikatör. De har tidigare arbetat med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Därutöver är informatören Lena Strandqvist visstidsanställd för att arbeta med den digitala affärsplattformen.

Under verksamhetsåret har Energidalen varit Sollefteå kommun behjälplig med personalresurser dels i frågan om försvarsåteretablering, dels i Sollefteå kommuns krisorganisation för hantering av Coronapandemin.

Sollefteå 2021-03-01

Ingemar Jonsson (C), ordförande
Roger Johansson (VI), ledamot
Kjell-Åke Sjöström (V), ledamot
Åsa Sjödén (S), ledamot
John Åberg (S), ledamot
Mikael Näsström, VD

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB höll ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj. Förutom sedvanliga sedvanliga stämmohandlingar fastställde bolagsstämman reviderade ägardirektiv från ägaren Sollefteå kommun.

Här kan du ta del av det justerade stämmoprotokollet, årsredovisningen och det reviderade ägardirektivet.

Stämmoprotokoll:

Årsredovisning 2020:

Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB:

Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

– Allt fler företag tillämpar ”flexibel tjänstgöringsort”, så även kraft- och energibranschen. Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB.

För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.

– Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.

Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och Instagram.

– Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.

För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.

Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:

  • Projektledare Vattenfall vattenkraft
  • Drifttekniker Statkraft
  • Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
  • Drifttekniker Adven fjärrvärme
  • Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
  • Vindkrafttekniker General Electric
  • Fälttekniker ONE Nordic
  • Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

– Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

För mer information:
Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB
Telefon: 070-2065890, E-post erik.lofgren@solleftea.se

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun. Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.