Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/energida/energidalen.nu/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Startskott för förstudie av lokal energiöverenskommelse

 Kommunledningen i Sollefteå har gett Energidalen och projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i uppdrag att leda arbetet med en förstudie om man kan ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå.

Den 4 december gick startskottet för arbetet med förstudien med en ”kick-off” med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Energimyndigheten och olika berörda förvaltningar i Sollefteå kommun.

Under en intensiv dag diskuterades bland annat förutsättningar för att genomföra förstudien, vad målet är med arbetet och vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra arbetet.

 • Vi har fått i uppdrag av kommunledningen att titta på vilka möjligheter och förutsättningar det finns att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Engagemanget är stort och efter den här inledande dagen med olika intressenter känns det som att det här kan bli riktigt bra, konstaterar projektledaren Hans Pahlin.

I planeringsförutsättningarna inför arbetet med förstudien nämns bland annat en lokal energiöverenskommelse ska innehålla:

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska kunna:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Förslaget till upplägg för förstudien ska nu förankras politiskt och därefter inleds själva arbetet med förstudien.

Nyhetsbrev nr 8/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Nummer 8/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

 • Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå
 • Framtidskonferens i Strömsund om tillväxt med vindkraft
 • Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket
 • Reportage i Sollefteåbladet om framtiden för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 8 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev

Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket

Workshop med Uppsala universitet om hur vi bättre och effektivare kan marknadsföra vindkraftteknikeryrket i samarbete med vindkraftbranschen och locka fler att söka till YH-utbildningarna till vindkrafttekniker.

I projektet ”marknadsföring av vindkraftteknikeryrket – ett samverkansprojekt”, som leds av Uppsala universitet tillsammans med bland andra oss, Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med stöd av Energimyndigheten, hölls i veckan en workshop med representanter för vindkraftbranschen och utbildningsanordnare.

Många intressanta diskussioner om hur vi skapar intresse och kunskap om framtiden för vindkraftbranschen i allmänhet och de stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i synnerhet.

Som underlag till workshopen fanns resultatet av tre parallella enkätundersökningar ställda till representanter för de YH-utbildningar som finns, till vindkraftbranschen samt till elever som studerar eller har studerat till vindkrafttekniker.

– Resultatet av enkätundersökningarna och diskussionerna på workshopen kommer att sammanställas i en rapport som ingår i slutredovisningen av det här projektet i början av 2020, berättar Erik Löfgren, som ingår i projektgruppen som representant för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

 

Sollefteå satsar på el- och energiprogrammet

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i samspråk med en intresserad elev på gymnasiemässan i Sollefteå.

Nu pågår förberedelserna för fullt inför nystarten av el- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Den 14 november hölls en gymnasiemässa för elever i åk 8 och 9 där personal från Uniper var med och berättade om sitt yrke som vattenkrafttekniker.

Höstterminen 2020 nystartar El- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Det är bland annat energibranschen som framfört önskemål om att utbildningen ska erbjudas i Sollefteå med tanke på branschens kommande rekryteringsbehov.

Det blir 16 platser på den tre-åriga gymnasieutbildningen med inriktningarna elteknik respektive energiteknik.

Redan den 1 februari nästa år ska eleverna i årskurs 9 ha gjort sina preliminära gymnasieval och nu pågår ett intensivt marknadsföringsarbete för att sprida information om el- och energiprogrammet åter kommer att finnas i Sollefteå kommuns gymnasieutbud.

 • Vi stöttar Sollefteå kommun i det här arbetet. En viktig del i vårt projektuppdrag för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att trygga kompetensförsörjningen för energibranschen och då är relevanta gymnasieutbildningar en viktig parameter, säger Erik Löfgren från projektet.
Många högstadieeelver är intresserade av el- och energiprogrammet som nystartar i Sollefteå höstterminen 2020.

Torsdagen den 14 november arrangerade Sollefteå Gymnasium en stor gymnasiemässa för alla elever i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna i Sollefteå kommun.

Naturligtvis fanns el- och energiprogrammet på plats på mässan med en egen monter. I montern fanns representanter för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” men även två unga vattenkrafttekniker från Uniper, Fanny Eriksson och Axel Eriksson som båda arbetar för Uniper på kraftverk i Sollefteå kommun.

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i Sollefteå.
 • Jag gick ut gymnasiet i juni i år och fick jobb direkt hos Uniper. Jag gick bokstavligen direkt från skolbänken till jobb och jag trivs jättebra, berättade 19-årige Axel Eriksson och fick medhåll av kollegan Fanny Eriksson.
 • Sedan jag gick färdigt utbildningen för fem år sedan har jag hunnit arbeta såväl som linjemontör på ONE Nordic som vattenkrafttekniker på Uniper. Det är ett fritt och bra yrke där man har möjlighet att växa och utvecklas, konstaterade Fanny Eriksson.

Framtidskonferens om tillväxt med vindkraft

Bild av Hans Pahlin, Björn Amcoff, Katrin Normark Jonsson och Erik Brandsma
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” (längst till höger) medverkade i en paneldiskussion med Björn Amcoff, Strömsunds kommun, Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun och Erik Brandsma, VD Jämtkraft.

Sollefteå kommun och Energidalen har medverkat vid en framtidskonferens i Strömsund om vindkraft som tillväxtfaktor. Bland annat diskuterades hur kommunernas näringslivskontor kan ta vara på de möjligheter som skapas vid vindkraftetableringar.

Storskalig vindkraft ger många arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Det var temat för den framtidskonferens om tillväxt vindkraft som arrangerades av Vindkraftcentrum i Strömsund den 6 november.

En av programpunkterna var en paneldiskussion med företrädare för kommunala näringslivskontor och energibranschen. Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, deltog som representant för Sollefteå kommuns näringslivsenhet tillsammans med Erik Brandsma från Jämtkraft, Katrin Normark Jonsson från Åsele kommun och Björn Amcoff från Strömsunds kommun.

Hans Pahlin berättade bland annat om hur näringslivsenheten i Sollefteå kommun arbetar för att ta tillvara de affärsmöjligheter som skapats och skapas vid vindkraftetableringar och om det kommande arbetet med en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun.

 • Vi har fått i uppdrag av den politiska kommunledningen att göra en förstudie för en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå med den nationella energiöverenskommelsen som beslutats i riksdagen som förebild. Vi har precis påbörjat det arbetet och det ska bli intressant att se vad det kan leda till, sa Hans Pahlin bland annat.

Från Sollefteå kommun och Energidalen deltog förutom Hans Pahlin även Roger Johansson, ordförande samhällsutvecklingsutskottet (VI), Energidalens styrelseordförande Ingemar Jonsson (C) och projektkommunikatören Erik Löfgren på konferensen.

Läs mer om konferensen och ta del av de olika presentationerna via nedanstående länk till Vindkraftcentrums webbplats:

Tillväxtkonferens vindkraft Strömsund 6 november 2019

Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå

Hans Pahlin, projektledare
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, leder arbetet att göra en förstudie för hur man skulle kunna ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun för förnybar energi och elintensiva industrier.

Sollefteå kommun har påbörjat arbetet att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Målet är att den ska kunna bli ett underlag som tydliggör för investerare var det är lämpligt att satsa på till exempel förnybar energi och elintensiv industri i Sollefteå kommun.

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har fått i uppdrag av kommunledningen i Sollefteå att göra en förstudie hur en sådan lokal energiöverenskommelse skulle kunna se ut och tas fram.

– I det här läget vet vi inte hur slutresultatet kommer att bli. Men det vore bra med ett dokument som politiker och medborgare är överens om. Det i sin tur kan ge vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiva industrier i Sollefteå kommun, säger Hans Pahlin, projektledare i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Önskvärt är att få fram en lokal energiöverenskommelse där lämpliga områden för förnybar energi och elintensiva industrier är utpekade. Kanske det kan leda till ett tematiskt tillägg, en fördjupad översiktsplan eller något som motsvarar en plan att luta sig mot.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Sollefteå kommun som huvudman tillsammans med Energimyndigheten och medfinansiärer i projektet är bland andra olika företag inom vindkraftbranschen, kommuner Norrlands inland samt länsstyrelsen Västernorrland och region Västernorrland.

– Förstudien gör vi inom ramen för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Projektet avslutas den 31 mars 2020 och intentionen är att vi sedan ska kunna göra själva arbetet med att fram en lokal energiöverenskommelse med Sollefteå kommuns utvecklingsbolag Energidalen som motor, säger Hans Pahlin.

Redan idag är Sollefteå kommun en kraftfull kommun. Inom kommunens gränser finns drygt 100 vindkraftverk och flera nya vindkraftparker är under projektering. Dessutom finns tre stora reglerade älvar som rinner genom kommunen med sammanlagt 16 större vattenkraftverk. Faktum är att Sollefteå näst efter Jokkmokk är störst på vattenkraftel i Sverige.

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska:

 • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
 • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
 • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
 • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
 • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
 • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Nyhetsbrev nummer 7/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Nummer 7/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

 • Projekttiden förlängs med tre månader till 2020-03-31
 • Lägesrapport från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
 • Informationskväll om arbetet med nya vindkraftparken i Björkvattnet
 • Workshop med sikte på framtidens energibransch

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf fil:

Nyhetsbrev nr 7 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev

 

”Vindkraftprojektet” förlängs till 31 mars 2020

Energimyndigheten har beslutat att bevilja en förlängning av projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” till den 31 mars 2020.

Projektet är i sin slutfas och arbetet är nu inriktat på att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet, men en förlängning behövs för att kunna genomföra det på bästa sätt.

Projektdeltagarna medverkar även inom ramen för sitt projekt i ett annat nätverksprojekt som drivs av Uppsala universitet med fokus på marknadsföring för vindkraftstekniker. För att de ska kunna fortsatt bidra i detta projekt behövs en förlängning.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beslutat att bevilja en förlängning av projektet med tre månader till den 31 mars 2020.

Efter att projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” avslutats är inriktningen att arbetet långsiktigt ska drivas vidare inom ramen för Energidalen i Sollefteå.

Lägesrapport från ”vindkraftsprojektet” i Energidalen

Sedan drygt två år tillbaka driver Sollefteå kommun via Energidalen ett utvecklingsprojekt tillsammans med Energimyndigheten under namnet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Inför slutspurten i projektet har vi gjort en sammanställning över vad som hänt hittills i projektet.

Sammanfattningen har gjorts som en ”populärversion” och finns som en nedladdningsbar två-sidig pdf-fil.

Projektets olika arbeten presenteras underföljande rubriker

 • Intressenter i projektet
 • Regional nytta
 • Lokal energiöverenskommelse
 • Attrahera ungdomar till energibranschen
 • Samverkan bransch och akademiker
 • Marknadsföring av vindkraftteknikerutbildningar
 • Snabbspår för nyanlända
 • Kommunikationsplattform
 • Fortsättning efter projektslut

Här kan du ladda ner sammanfattningen som pdf-fil:

Sammanfattning projekt

Informationsträff om vindkraftsprojektet i Björkvattnet

Nu har arbetet med att bygga den nya vindkraftparken i Björkvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommun påbörjats. Den 9 oktober arrangerades en informationsträff om arbetet.

Ett 40-tal personer slöt upp till informationsträffen på Gränsgården i Fullsjön på tisdagskvällen den 9 oktober.

I Björkvattnet kommer företaget Infravia att uppföra 33 vindkraftverk. Projektet har utvecklats  av Hans-Erik Flodin i Björkvattnet Vind AB  tillsammans med Windspace. Projektet har nu avyttrats till Infravia.

Arbetet med att avverka skog och bygga vägar påbörjades tidigare i år och nu under hösten pågår det intensiva arbetet att gjuta fundamenten för de 33 vindkraftverken.

Sommaren 2020 kommer preliminärt tornen med turbinerna att resas.

Björkvattnet ligger mellan Ramsele och Borgvattnet på gränsen mellan Ragunda och Sollefteå kommuner.