Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket

Workshop med Uppsala universitet om hur vi bättre och effektivare kan marknadsföra vindkraftteknikeryrket i samarbete med vindkraftbranschen och locka fler att söka till YH-utbildningarna till vindkrafttekniker.

I projektet ”marknadsföring av vindkraftteknikeryrket – ett samverkansprojekt”, som leds av Uppsala universitet tillsammans med bland andra oss, Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med stöd av Energimyndigheten, hölls i veckan en workshop med representanter för vindkraftbranschen och utbildningsanordnare.

Många intressanta diskussioner om hur vi skapar intresse och kunskap om framtiden för vindkraftbranschen i allmänhet och de stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i synnerhet.

Som underlag till workshopen fanns resultatet av tre parallella enkätundersökningar ställda till representanter för de YH-utbildningar som finns, till vindkraftbranschen samt till elever som studerar eller har studerat till vindkrafttekniker.

– Resultatet av enkätundersökningarna och diskussionerna på workshopen kommer att sammanställas i en rapport som ingår i slutredovisningen av det här projektet i början av 2020, berättar Erik Löfgren, som ingår i projektgruppen som representant för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.