Startskott för förstudie av lokal energiöverenskommelse

 Kommunledningen i Sollefteå har gett Energidalen och projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i uppdrag att leda arbetet med en förstudie om man kan ta fram en lokal energiöverenskommelse i Sollefteå.

Den 4 december gick startskottet för arbetet med förstudien med en ”kick-off” med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Energimyndigheten och olika berörda förvaltningar i Sollefteå kommun.

Under en intensiv dag diskuterades bland annat förutsättningar för att genomföra förstudien, vad målet är med arbetet och vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra arbetet.

  • Vi har fått i uppdrag av kommunledningen att titta på vilka möjligheter och förutsättningar det finns att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Engagemanget är stort och efter den här inledande dagen med olika intressenter känns det som att det här kan bli riktigt bra, konstaterar projektledaren Hans Pahlin.

I planeringsförutsättningarna inför arbetet med förstudien nämns bland annat en lokal energiöverenskommelse ska innehålla:

Målbilden med en lokal energiöverenskommelse är att den ska kunna:

  • Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
  • Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
  • Vara långsiktig, till exempel vara öppen för nya tekniska lösningar 30 år framåt.
  • Vara förankrad inom de politiska partierna så att det råder en stabilitet i den lokala politiska beslutsprocessen.
  • Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
  • Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Förslaget till upplägg för förstudien ska nu förankras politiskt och därefter inleds själva arbetet med förstudien.