Sollefteå och Kramfors inspireras av vindkraft i Skottland

  Representanter för Sollefteå och Kramfors kommuner har tillsammans med bland annat Höga Kusten Destinationsutveckling AB besökt Skottland under några dagar för att studera hur man arbetar för att skapa lokalt och regionalt mervärde kring de satsningar som görs på vindkraft i landet.
– Vi har mycket att lära av Skottland hur man arbetar med näringslivsutveckling kopplat till energibranschen, säger Mikael Näsström och Susanne Königson, tillväxtchefer i Sollefteå respektive Kramfors kommun.

Energisektorn har möjligheter att bli en viktig tillväxtbransch i de två ådalskommunerna Sollefteå och Kramfors. Det handlar såväl om elproduktion från förnybara energikällor via till exempel sol, vind och vatten som om eldistribution och etablering av elintensiv industri.

Under de kommande åren planeras till exempel stora vindkraftsatsningar i Sollefteå och Kramfors.

Idag finns det knappt 120 vindkraftverk i Sollefteå och Kramfors men den siffran kommer att öka väsentligt. Totalt planeras det för ytterligare cirka 230 vindkraftverk i de två kommunerna de närmaste åren.

En viktig fråga är hur man kan skapa så stor lokal och regional nytta som möjligt vid satsningar på till exempel vindkraft, men även andra energislag och kopplingen till etablerandet av elintensiva industrier som exempelvis datacenterhallar.

Därför har representanter från Sollefteå och Kramfors besökt Skottland under några dagar för att studera hur de arbetar med utbildnings- och turistverksamhet i anslutning till landets största vindkraftpark, hur energibolagen betalar ersättning till lokala organisationer där det byggts vindkraft och inte minst viktigt; hur man arbetar för att vindkraftetableringar ska skapa lokala arbetstillfällen och näringslivsnytta.

  • Skottland har kommit långt i de här frågorna. Vi har mycket att lära av hur de arbetar i Skottland och mycket av det vi sett under de här dagarna är direkt överförbart till oss, konstaterar Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

Under resan besöktes bland annat Whitelee Windfarm utanför Glasgow. I direkt anslutning till Whitelee har Scottish Power Renewables byggt ett besökscentrum som årligen lockar 80 000 besökare och året runt arrangeras olika aktiviteter i vindkraftparken för allmänheten. Det finns såväl cykelvägar som ridvägar och promenadstråk bland vindkraftverken i parken

  • Att olika näringar samverkar och arbetar tillsammans är oerhört viktigt. Att kombinera besöksnäring med vindkraftverksamhet skulle vi kunna göra även här, säger Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun.

Förutom att besöka Whitelee Besökscentrum träffade man även företrädare för Vattenfall i UK och Communities Foundation Scotland för att bland annat diskutera hur man arbetar i Skottland för att möjliggöra för lokala företag att få uppdrag vid byggen av vindkraftparker och olika modeller för ekonomisk ”återbäring” till de bygder där det byggts vindkraft.

Resan arrangerades av projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med Sollefteå kommun som projektägare och finansieras bland annat av Energimyndigheten, Region Västernorrland och länsstyrelsen i Västernorrland.

På resan deltog totalt åtta personer från Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Sollefteåforsens AB, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vattenfall Vindkraft.

För mer information:

Mikael Näsström, tillväxtchef Sollefteå kommun, telefon 070-517 76 21

Susanne Königson, tillväxtchef Kramfors kommun, telefon 072-450 63 23

Erik Löfgren, kommunikatör ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, telefon 070-206 58 90