Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Från vänster John Åberg (S), Kjell-Åke Sjöström (V), Åsa Sjödén (S),  Ingemar Jonsson, ordförande (C) och Roger Johansson (VI). Foto: Erik Löfgren

Här är är förvaltningsberättelsen för Energidalen i Sollefteå AB för verksamhetsåret 2020:

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Energidalen i Sollefteå AB lämnar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020, bolagets 27:e verksamhetsår i sin nuvarande form. Bolaget har sitt säte i Västernorrlands län, Sollefteå kommun.

Allmänt om verksamheten
Energidalen i Sollefteå AB har under en följd av år verkat för utveckling inom energibranschen med fokus på förnybar energi. Verksamheten har de senaste åren i huvudsak bedrivits i projektform i olika systemkonstellationer med myndigheter, företag, organisationer och universitet.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 (nio) styrelsemöten. De justerade protokollen från styrelsens sammanträden publiceras i enlighet med beslut av styrelsen på Energidalens webbplats.

Verksamheten under 2020
Det projekt , Vindkraft – generator för hållbar utveckling, som Energidalen i samverkan med Sollefteå kommuns näringslivsenhet, Energimyndigheten och olika företag och offentliga aktörer drivit sedan 2017 avslutades den 31 mars 2020 efter att ha beviljats en förlängning på tre månader av Energimyndigheten. Anledningen var ett önskemål från Uppsala universitet att Energidalen via ”Vindkraftgeneratorn” skulle vara delaktig i slutförandet av ett marknadsföringsprojekt av vindkraftteknikeryrket under första kvartalet 2020.

Projektet avslutades med en gemensam konferens med Vindkraftcentrum med ett nationellt branschdeltagande på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Med anledning av rådande ”Coronarestriktioner” genomfördes konferensen såväl ”fysiskt” på plats som digitalt med en direktsänd webbsändning.

Med Energidalens uppgift att utgöra kommunens motor för att skapa tillväxt i och runt energibranschen har olika aktiviteter genomförts under året. En avgörande fråga för tillväxten är branschens tillgång till kompetens. I detta har bolaget varit aktiva genom såväl kontakter med branschen som rekrytering av elever för att möjliggöra starten av ett nytt gymnasieprogram, El- och energiprogrammet. Energidalen har även utgjort ett stöd till Reveljen i ansatsen att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar kopplat till energiområdet. I syfte att koppla mer forskning och utveckling till kommunen har Energidalen varit drivande av ett samverkansspår med Mittuniversitetets FoU inom energiområdet. Ett beslut har också tagits att i samverkan med Mittuniversitetet och Sollefteå forsen AB rekrytera en industridoktorand med uppdrag att belysa Sollefteåforsens framtida utvecklingspotential.

Under året har även dialogen fortsatt med de aktörer som planerar eller redan beslutat om energiinvesteringar i kommunen. Detta gäller både vindkraft, kraftledningar och reinvesteringar i vattenkraft och syftar till att maximera utfallet av lokala arbetstillfällen.

Några konkreta exempel är den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum har tagit fram i samarbete med Umeå universitet. Energidalen är ambassadör för plattformen lokalt i Sollefteå kommun. Via plattformen kan lokala företagare registrera sig och marknadsföra sina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt för att möjliggöra lokala och regional affärsnytta vid investeringar inom energisegmentet.

Ett annat exempel är en samlingssajt på webben för lediga jobb inom energisektorn i Sollefteå kommun, såväl tjänster direkt lokaliserade till Sollefteå kommun som tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. Sajten går under samlingsnamnet ”kraftjobb.se” med Energidalen som huvudman.

Självklart har bolagets verksamhet inte kunnat undgå att påverkas av den pågående pandemin. Framförallt har arbetet med att attrahera aktörer inom elintensivverksamhet till Hamre inte varit möjligt att fullfölja med full kraft då möjligheten inte funnits att möta intressenter från andra länder.

Personal
Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en ny verkställande direktör, Mikael Näsström, som ersatt avgående Staffan Sjölund. Bolaget har även rekryterat två medarbetare; Hans Pahlin, affärsområdeschef och Erik Löfgren, affärsutvecklare/ kommunikatör. De har tidigare arbetat med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Därutöver är informatören Lena Strandqvist visstidsanställd för att arbeta med den digitala affärsplattformen.

Under verksamhetsåret har Energidalen varit Sollefteå kommun behjälplig med personalresurser dels i frågan om försvarsåteretablering, dels i Sollefteå kommuns krisorganisation för hantering av Coronapandemin.

Sollefteå 2021-03-01

Ingemar Jonsson (C), ordförande
Roger Johansson (VI), ledamot
Kjell-Åke Sjöström (V), ledamot
Åsa Sjödén (S), ledamot
John Åberg (S), ledamot
Mikael Näsström, VD