Styrelsemöte för Energidalen

Vid styrelsemötet för Energidalen den 29 juni fastställdes bland annat målbildsdokument för Energidalen med mätbara effektmål för bolagets olika verksamheter.

Justerat protokoll med bilagor finns publicerat i dokumentarkivet här på Energidalens webbplats.

Nästa styrelsemöte för Energidalen tisdag 24 augusti.

Protokoll med mera:
Dokumentarkiv

Folder om digital affärsplattform

I samarbete med Energidalen har näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommuner tagit fram en folder om den digitala affärsplattform som utvecklats av Vindkraftcentrum och Umigo.

Den digitala affärsplattformen är ett enkelt verktyg där företagare kan registrera sig för att synliggöra vilka tjänster de erbjuder  vid till olika exempel vindkraftprojekt.

Folder digital affärsplattform (pdf)

Samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Avtalet undertecknades av Niklas Nord’en, tf kommundirektör Sollefteå, Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Mikael Näsström, VD Energidalen i Sollefteå AB. Foto: Erik Löfgren, Energidalen.

Fredag 18 juni tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt sex miljoner kronor till gemensamma projekt under avtalsperioden.

– Vårt målmedvetna arbete för att få till stånd fördjupade relationer med kommuner i regionen drivs för att skapa samhällsnytta. Det hjälper universitetet att tillgängliggöra forskning och utbildning för ett livslångt lärande i hela vår region och avtalet med Sollefteå kommun är därför en viktig byggsten, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Den gemensamma samverkan på forskningsområdet inriktas mot fyra profilområden. Inom området Energi ryms bland annat forskning och utvecklingsstöd kring nya och förbättrade metoder att leverera reglerkraft till elnätet. Det ger möjlighet för en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. I ett samarbete med Energimyndigheten anställs en industridoktorand som kommer att utföra delar av arbetet.

Områdena Folkhälsa och Skidsport ger plats för forskning kring talangutveckling, snötillverkning och attityder till en mer hälsomedveten livsstil.

När det gäller det fjärde området, Internet of Things, ligger fokus på forskning och testbäddar kring digitalisering som bidrar till ökad effektivitet och värde i kommunens verksamheter.

– För Sollefteå kommuns utveckling är det viktigt att vi har ett bra och nära samarbete med den akademiska världen. Vi har redan idag ett bra samarbete med Mittuniversitetet och tack vare det här samverkansavtalet med Mittuniversitetet kan vi intensifiera och utveckla det arbetet, säger Johan Andersson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Förvaltningsberättelse för Energidalen 2020

Styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Från vänster John Åberg (S), Kjell-Åke Sjöström (V), Åsa Sjödén (S),  Ingemar Jonsson, ordförande (C) och Roger Johansson (VI). Foto: Erik Löfgren

Här är är förvaltningsberättelsen för Energidalen i Sollefteå AB för verksamhetsåret 2020:

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Energidalen i Sollefteå AB lämnar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020, bolagets 27:e verksamhetsår i sin nuvarande form. Bolaget har sitt säte i Västernorrlands län, Sollefteå kommun.

Allmänt om verksamheten
Energidalen i Sollefteå AB har under en följd av år verkat för utveckling inom energibranschen med fokus på förnybar energi. Verksamheten har de senaste åren i huvudsak bedrivits i projektform i olika systemkonstellationer med myndigheter, företag, organisationer och universitet.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 (nio) styrelsemöten. De justerade protokollen från styrelsens sammanträden publiceras i enlighet med beslut av styrelsen på Energidalens webbplats.

Verksamheten under 2020
Det projekt , Vindkraft – generator för hållbar utveckling, som Energidalen i samverkan med Sollefteå kommuns näringslivsenhet, Energimyndigheten och olika företag och offentliga aktörer drivit sedan 2017 avslutades den 31 mars 2020 efter att ha beviljats en förlängning på tre månader av Energimyndigheten. Anledningen var ett önskemål från Uppsala universitet att Energidalen via ”Vindkraftgeneratorn” skulle vara delaktig i slutförandet av ett marknadsföringsprojekt av vindkraftteknikeryrket under första kvartalet 2020.

Projektet avslutades med en gemensam konferens med Vindkraftcentrum med ett nationellt branschdeltagande på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. Med anledning av rådande ”Coronarestriktioner” genomfördes konferensen såväl ”fysiskt” på plats som digitalt med en direktsänd webbsändning.

Med Energidalens uppgift att utgöra kommunens motor för att skapa tillväxt i och runt energibranschen har olika aktiviteter genomförts under året. En avgörande fråga för tillväxten är branschens tillgång till kompetens. I detta har bolaget varit aktiva genom såväl kontakter med branschen som rekrytering av elever för att möjliggöra starten av ett nytt gymnasieprogram, El- och energiprogrammet. Energidalen har även utgjort ett stöd till Reveljen i ansatsen att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar kopplat till energiområdet. I syfte att koppla mer forskning och utveckling till kommunen har Energidalen varit drivande av ett samverkansspår med Mittuniversitetets FoU inom energiområdet. Ett beslut har också tagits att i samverkan med Mittuniversitetet och Sollefteå forsen AB rekrytera en industridoktorand med uppdrag att belysa Sollefteåforsens framtida utvecklingspotential.

Under året har även dialogen fortsatt med de aktörer som planerar eller redan beslutat om energiinvesteringar i kommunen. Detta gäller både vindkraft, kraftledningar och reinvesteringar i vattenkraft och syftar till att maximera utfallet av lokala arbetstillfällen.

Några konkreta exempel är den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum har tagit fram i samarbete med Umeå universitet. Energidalen är ambassadör för plattformen lokalt i Sollefteå kommun. Via plattformen kan lokala företagare registrera sig och marknadsföra sina tjänster på ett nytt, interaktivt sätt för att möjliggöra lokala och regional affärsnytta vid investeringar inom energisegmentet.

Ett annat exempel är en samlingssajt på webben för lediga jobb inom energisektorn i Sollefteå kommun, såväl tjänster direkt lokaliserade till Sollefteå kommun som tjänster där Sollefteå kommun är möjlig som placeringsort. Sajten går under samlingsnamnet ”kraftjobb.se” med Energidalen som huvudman.

Självklart har bolagets verksamhet inte kunnat undgå att påverkas av den pågående pandemin. Framförallt har arbetet med att attrahera aktörer inom elintensivverksamhet till Hamre inte varit möjligt att fullfölja med full kraft då möjligheten inte funnits att möta intressenter från andra länder.

Personal
Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en ny verkställande direktör, Mikael Näsström, som ersatt avgående Staffan Sjölund. Bolaget har även rekryterat två medarbetare; Hans Pahlin, affärsområdeschef och Erik Löfgren, affärsutvecklare/ kommunikatör. De har tidigare arbetat med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”. Därutöver är informatören Lena Strandqvist visstidsanställd för att arbeta med den digitala affärsplattformen.

Under verksamhetsåret har Energidalen varit Sollefteå kommun behjälplig med personalresurser dels i frågan om försvarsåteretablering, dels i Sollefteå kommuns krisorganisation för hantering av Coronapandemin.

Sollefteå 2021-03-01

Ingemar Jonsson (C), ordförande
Roger Johansson (VI), ledamot
Kjell-Åke Sjöström (V), ledamot
Åsa Sjödén (S), ledamot
John Åberg (S), ledamot
Mikael Näsström, VD

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB höll ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj. Förutom sedvanliga sedvanliga stämmohandlingar fastställde bolagsstämman reviderade ägardirektiv från ägaren Sollefteå kommun.

Här kan du ta del av det justerade stämmoprotokollet, årsredovisningen och det reviderade ägardirektivet.

Stämmoprotokoll:

Årsredovisning 2020:

Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB:

Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

– Allt fler företag tillämpar ”flexibel tjänstgöringsort”, så även kraft- och energibranschen. Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB.

För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.

– Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.

Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och Instagram.

– Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.

För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.

Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:

  • Projektledare Vattenfall vattenkraft
  • Drifttekniker Statkraft
  • Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
  • Drifttekniker Adven fjärrvärme
  • Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
  • Vindkrafttekniker General Electric
  • Fälttekniker ONE Nordic
  • Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

– Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

För mer information:
Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB
Telefon: 070-2065890, E-post erik.lofgren@solleftea.se

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun. Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.

Energidalen rekryterar industridoktorand

När elproduktionen från sol- och vindkraft ökar behöver övrig elproduktion och elnät styras och hanteras på nya sätt. Till exempel när solen går i moln måste annan elproduktion kunna snabbt ersätta solkraften för att undvika avbrott i elnätet.  För att möta denna utmaning kommer Mittuniversitetet, Sollefteåforsens AB och Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand inom området smart elproduktion.

– Elnätet står inför stora utmaningar med storskaligt införande av förnyelsebara energislag och reglerkraften blir allt viktigare för framtida näts stabilitet.  Vi vill kunna bidra till en grönare framtid och som ett led i detta avser Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand, säger Energidalens VD Mikael Näsström.

Syftet är att skapa ett flerpartssamarbete med akademin via Mittuniversitetet och Sollefteåforsens AB med Sollefteå kraftverk för att med ny teknik kunna leverera reglerkraft till elnätet.

Industridoktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med ingenjörer, leverantörer och forskare för att utveckla nya och förbättrade metoder för att leverera reglerkraft till elnätet som möjliggör en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. En utgångspunkt i det arbetet är Sollefteåforsens kraftverk, kraftverket mitt i Sollefteå stad som är helägt av Sollefteå kommun.

– Vi ser gärna att den som söker tjänsten som industridoktorand har tidigare erfarenhet av kraftelektronik. Det är även meriterande om den som söker har erfarenhet och kännedom om elnätet, energilager och elektronik, säger Anders Bergman, VD för Sollefteåforsens AB.

Satsningen och rekryteringen av en industridoktorand är en led i det intensifierade samarbetet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som under 2021 bland annat väntas resultera i ett långsiktigt samverkansavtal mellan kommunen och universitetet inom bland annat ämnesområdet energi.

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet och det är alltid roligt att bedriva forskning i samarbete med näringslivet. Elnätet står inför stora utmaningar för att kunna integrera mer förnyelsebara energikällor och då blir energilager mycket viktigt för att kunna hålla nätet stabilt och undvika att elnätet slås ut vid för hastiga variationer i produktion eller konsumtion, säger Kent Bertilsson, professor vid Mittuniversitetet.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och sökanden kommer att säkerhetsprövas innan anställning.

Läs mer och sök tjänsten via Offentliga jobb:

Industridoktorand Energidalen

EAG Rental lokal leverantör av hyresartiklar

Det blir EAG Rental med depåer i bland annat Sollefteå och Östersund som levererar hyresartiklar för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark.

Uthyrningsföretaget EAG Rental har tecknat avtal med huvudentreprenören Stenger & Ibsen Construction om att leverera hyrutrustning i form av till exempel manskapsvagnar och elverk till bygget av Jämtkraft och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön.

– Vi har varit med som underleverantör vid bygget av Björkvattnets vindkraftpark och är naturligtvis glada över att få fortsatt förtroende att vara leverantör av hyrutrustning för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark, säger Anders Lundin, depåchef vid EAG Rental i Sollefteå och Kramfors.

Förutom manskapsvagnar, elverk med mera kan det även bli aktuellt att EAG Rental levererar kompletterande entreprenadmaskiner om behov uppstår.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med EAG Rental och då känns det bra att kunna fortsätta med det i Hocksjöprojektet. Dessutom eftersträvar vi att kunna sluta avtal med lokala och regionala underleverantörer och då är EAG Rental med flera depåer i närområdet en naturlig samarbetspartner för oss, säger Morgan Johansson, projektledare från Stenger & Ibsen Construction.

Text & Foto: Erik Löfgren, Energidalen

Infrastrukturen i Hocksjöparken tar form

Det är företaget Stenger & Ibsen Construction Sverige AB med säte i Örnsköldsvik som utsetts till huvudentreprenör för infrastrukturarbetet i Hocksjöparken utanför Ramsele i Sollefteå kommun.

Stenger & Ibsen har stor vana vid den här typen av uppdrag. Platschef är Morgan Johansson från Söråker och han har bland annat varit med nu senast vid bygget av ”grannparken” i Björkvattnet mellan Lungsjön och Borgvattnet.

– Ja, det känns nästan som att komma hem igen och vi känner oss välkomnade av de boende i området, säger Morgan Johansson.

Just nu är fokus på produktion av grus och makadam i en bergtäkt inne i området till den blivande vindkraftparken, material som ska användas till förstärkning av befintliga vägar, byggnation av nya vägar samt kranplatser och fundament för de 23 vindkraftverk som ska byggas.

Nu under vårvintern pågår arbetet att förstärka befintliga vägar och att bygga nya vägar samt iordningställa kranplatser för de lyftkranar som behövs när vindkraftverken ska byggas.

– Det handlar om förstärkning av cirka 20 km befintliga vägar och nybyggnation av cirka 10 km, berättar Morgan Johansson.

Under våren kommer de att förbereda platserna för vindkraftverken med grundläggning och armering och själva gjutningen av fundamenten räknar man med att kunna göra direkt efter semestrarna nu i sommar.

Parallellt med det ska elnätet i parken byggas ut. Det sker i början av sommaren enligt planen samtidigt som E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest genomför bygget av en ny transformatorstation på plats i parken i anslutning till den 130 kV-ledning som dragits från Storfinnsforsen till vindkraftparkerna i Björkvattnet och Björkhöjden.

Som platschef är Morgan Johansson på plats i området under arbetsveckorna och veckopendlar de 15 milen ner till Söråker där han bor.

– Till det här projektet har Stenger & Ibsen hyrt hus såväl inne i Ramsele som i Lungsjön. Det är perfekt. Överlag är vi mån om att kunna köpa tjänster lokalt och göra inköp på plats i till exempel Ramsele, säger Morgan Johansson.

Därför lyfter han fram den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum och Umeå universitet tagit fram som ett bra exempel på hur lokala och regionala företag kan presentera sig och vilka tjänster de erbjuder.

– När man är mitt uppe i ett så här stort projekt är det svårt att få tiden att räcka till för att själv leta efter lämpliga leverantörer. Då är det perfekt att allt finns samlat i den digitala affärsplattformen, säger Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Text & foto: Erik Löfgren, Energidalen