Inbjudan – vad händer ute i Hamre?

Vad händer ute i Hamre?

Den 27 april kommer representanter från Uniper Sverige, Sasol och Sollefteå kommun att finnas på plats för att berätta om planerna för ett hållbart industriprojekt i Hamre, Långsele.
 
Datum: Onsdag 27 april 2022,
Tid: kl. 15.00 – 17.00
Plats: Hamre Industriområde i Långsele.
 
För att undvika trafikproblem uppmanas du att lämna bilen hemma. Bussar till platsen och från eventet går från Gamla Posten i Långsele
(Köpmangatan 6) mellan klockan 15-17.00

Protokoll från styrelsemöte 30 november


Energidalens styrelse har hållit årets sista styrelsemöte. Här finner du protokoll med bilagor från styrelsemötet.

Du vet väl att gamla protokoll från tidigare styrelsemöten finns publicerade i dokumentarkivet här på Energidalens webbplats.

Protokoll styrelsemöte 2021-11-30:

Bilaga ekonomisk uppföljning:

Bilaga budget 2022:

Bilaga uppföljning mätbara mål 2021:

Höstligt styrelsemöte för Energidalen


Den 19 oktober höll Energidalen styrelsemöte. Du vet väl om att  styrelseprotokollen finns samlade här på Energidalens webbplats? Varje protokoll med bilagor publiceras i det digitala dokumentarkivet så fort det är justerat.

Här kan du läsa protokollet från styrelsemötet den 19 oktober:
Protokoll 21-10-19 (pdf)
Bilagor till protokoll 2021-10-19 (pdf)

Här finns protokoll samlade:
Dokumentarkiv Energidalen

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB

Energidalen i Sollefteå AB höll ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj. Förutom sedvanliga sedvanliga stämmohandlingar fastställde bolagsstämman reviderade ägardirektiv från ägaren Sollefteå kommun.

Här kan du ta del av det justerade stämmoprotokollet, årsredovisningen och det reviderade ägardirektivet.

Stämmoprotokoll:

Årsredovisning 2020:

Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB:

Energidalen medverkade på internationell workshop med SHREC-Interreg Europe

Den 25 januari medverkade Energidalen på en internationell digital workshop arrangerad av SHREC – Interreg Europe (Shifting towards renewable energy for transition to low carbon energy) med deltagare från olika EU-länder och med Mittuniversitetet som nationell värd.

Den digitala workshopen hade rubriken “Transformation to solar and wind power – what are the driving forces and how are these techniques implemented in each country/region?”

Energidalen var inbjuden att medverka på workshopen av Mittuniversitetet för att kunna ge ett lokalt perspektiv på frågeställningarna.

Erik Löfgren från Energidalen höll därför en föredragning med rubriken ”How the municipality of Sollefteå is using wind, solar and hydro power as a key resource for developing the community”.

– Jag berättade bland annat om Sollefteås ställning som en av de största ”källorna” i Sverige för produktion av el från förnybara energikällor och hur energisektorn växer och är på väg att bli en av de största näringarna i kommunen sett till såväl tillväxtfaktor som till antal arbetstillfällen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

– Vidare exemplifierade jag hur Sollefteå kommun målmedvetet och strategiskt verkar för att skapa maximal affärsnytta för det lokala och regionala affärslivet och jobbar för att finna synergieffekter till exempel genom att skapa förutsättningar för att lokalt producerad el ska kunna användas ”på plats” i framtiden för elintensiva industrier.

Läs mer om SHREC – Interreg Europe >>

Ladda ner Erik Löfgrens presentation vid workshopen som pdf-fil:
”Sollefteå – a powerful community!”

Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet utvecklat en digital affärsplattform där projektörer och leverantörer kan ”hitta” varandra för att göra affärer.

Den digitala affärsplattformen är en möjlighet för lokala och regionala företagare att marknadsföra sina tjänster och synliggöra sig såväl för andra företag som för uppdragsgivare vid till exempel bygge av nya vindkraftparker.

Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om den digitala affärsplattformen på Vindkraftcentrums sida:

http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/leverantoersdatabaser/368-registrering-i-var-databas

Ladda ner informationsblad som pdf-fil:

Info digital affärsplattform

Här kan DU registrera ditt företag i den digitala affärsplattformen:

https://vindkraft.umigo.se/companies.html

300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ska byggas i Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet. Totalt handlar det om cirka 300 transporter från mitten av juni till slutet av oktober. 

Förberedelserna inför bygget av Treblade Björkvattnet vindkraftpark har pågått sedan förra året med byggande av vägar och gjutning av markfundament. Nu inleds byggnationerna av själva vindkraftverken.

Totalt ska 33 vindkraftverk sättas upp i Björkvattnet på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun mellan Ramsele och Borgvattnet.

Delarna till vindkraftverken kommer med båt till hamnarna i Köpmanholmen och Sundsvall och transporteras sedan med lastbilstrailers upp till byggplatsen vid Björkvattnet. Varje vindkraftverk är uppdelat i 20 lastbilstransporter. Transporterna kommer att ske företrädesvis nattetid.

Lastbilstransporterna kommer dels att ske från öster via Ramsele, dels från väster via Borgvattnet.

Vägar som berörs i Sollefteå kommun är bland annat väg 335 mellan Köpmanholmen och Sollefteå, väg 87 och väg 331 från Sollefteå mot Ramsele och vidare via Lungsjön mot Björkvattnet.

Läs mer om transporterna till vindkraftparken Treblade Björkvattnet:

https://se.treblade.com/wp-content/uploads/2020/06/june-2020-transportation.pdf

Läs mer om Treblade Björkvattnet vindkraftpark:
https://se.treblade.com/bjorkvattnet/

 

 

 

INSTÄLLT SEMINARIUM I SOLLEFTEÅ 17/3!

Med anledning av händelseutvecklingen rörande Coronavirus och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med några av projektets intressenter beslutat att ställa in vindkraftseminariet i Sollefteå på tisdag den 17 mars.
Vi beklagar de eventuella olägenheter det kan innebära men hoppas på förståelse och att vi får möjlighet att träffas vid något annat tillfälle.
Med vänlig hälsning!
Hans Pahlin, Erik Löfgren och Mikael Näsström
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Sollefteå kommun

Sollefteå har stor potential att växa inom energisektorn


Under hösten har Pro&Pro AB på uppdrag av Mittuniversitetet och Sollefteå kommun analyserat möjligheterna för Sollefteå kommun att växa inom energisektorn och föreslår lösningar för kompetensförsörjning och möjligheter till samverkan mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun.

Rapporten visar att Sollefteå kommun karakteriseras av en stark energisektor inom produktion, distribution samt service och tjänster och att kommunen har goda förutsättningar att växa och utvecklas inom området.

I augusti tecknade Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn.

Syftet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri. Målsättningen är att samarbetet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området, leda till ett nytt gymnasieprogram inom el- och energiteknik i Sollefteå och att arbetet ska öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten har arbetet fokuserats på två områden med hjälp av konsultföretaget Pro&Pro AB:

  • Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energisektorn.
  • Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten från Pro&Pro visar att Sollefteå har goda förutsättningar att kunna växa inom energisektorn. En sammanställning visar att energisektorn idag sysselsätter drygt 500 personer i Sollefteå kommun. Det är inom allt från tekniker och ingenjörer till kundservice. Bedömningen i rapporten är att denna sektor kan väntas öka i framtiden tack vare bland annat vindkraftutbyggnad och möjlighet till etablering av elintensiv industri.

En utmaning är kompetensförsörjningen. En slutsats i rapporten är att energibranschen behöver tillskott av kompetenser på alla nivåer (högskoleutbildade, yrkeshögskoleutbildade och yrkesutbildade på gymnasienivå). Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer hur Sollefteå kommun kan öka sin förmåga att attrahera och utveckla kompetens.

El- och energiprogrammet kommer att nystartas i Sollefteå höstterminen 2020. Därutöver föreslås att Sollefteå kommun i samarbete med Mittuniversitet och branschen undersöker möjligheten att erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet med energiinriktning

Andra möjliga samverkansformer mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är ett årligt ”energihackaton” för att öka attraktionen samt att arbeta för att inom några år etablera en testbädd för energilagring kopplad till forskningsprojekt och samverkan med producenter.

– Den här rapporten visar att det finns en stor potential att öka elproduktionen och skapa en permanent utökning av antalet arbetstillfällen inom energisektorn i Sollefteå kommun. Det gäller såväl inom elproduktion med vindkraft, vattenkraft och solkraft som inom området energilagring och elintensiv industri, säger Johan Andersson, (C), kommunalråd i Sollefteå.

Hans-Erik Nilsson, dekan på Mittuniversitetet, ser många möjligheter till nya spännande samverkansprojekt med Sollefteå kommun.

– Idén att utveckla samverkan när det gäller fjärde året i gymnasieutbildningen mellan högskoleingenjör och gymnasieskolan är intressant. Det vore ett initiativ som för samman de båda utbildningarna där det finns en möjlighet att få en kraftfull rekrytering som kan bidra till attraktivitet i regionen, säger Hans-Erik Nilsson.

För mer information:

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet, epost hans-erik.nilsson@miun.se, telefon 010-142 87 39

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå kommun, e-post johan.andersson@solleftea.se, telefon 070-376 01 95

Här kan du ladda ner rapporten ”Elproduktion, industriell etablering och kompetensförsörjning inom energiområdet i Sollefteå kommun” från Pro&Pro AB som pdf-fil:

Slutrapport

 

  • 1
  • 2